Aktuelt

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem, planID 20032018003 skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter (planID 20032018002) skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Det er omgangssyke på avdelingen. Alle besøkende bes vaske hender med såpe og vann på vei inn og ut av avdelingen. Har du selv omgangssyke, eller har hatt det i løpet av siste 48 timer ber vi om at du venter med å komme på besøk til du har vært frisk i 48 timer.

Med vennlig hilsen Kommuneoverlegen

I tråd med delegert myndighet gitt fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk (jfr kommunestyret 16.02 2017 sak 8/17) vedtas følgende;

Ellen Solberg kommer til Vadsø med kunstutstillingen ”Grensene”. Utstillingen består av små skulpturer og grafikk, og kommenterer faktiske hendelser i dagens samfunn. Mennesker på flukt over grenser, på flukt fra krig, sult, fattigdom eller politisk undertrykking.

Fylkene Troms og Finnmark er slått sammen med virkning fra 01.01.2020. Tanken bak sammenslåingen er at det skal overføres flere og større oppgaver til de nye regionene. Formannskapet i Vadsø vil understreke betydninga av at kunnskaps- og  kompetansemiljøer i Øst-Finnmark blir ivaretatt i den nye regionen. Vi vil spesielt peke på dette områdets strategiske betydning.

Kvalifiseringsenheten arrangerer 50 timer samfunnskunnskapskurs på tigrinja.

Hver tirsdag og onsdag fra kl. 08.30 – 13.30 i uke 6,7,8,9 og 10

Vi i Vadsø Kommune har behov for flere støttekontakter for både voksne og barn. Vi søker særlig voksne mennesker, også pensjonister.

Vadsø kommune ønsker innspill til innhold i en frivillighetserklæring, i et samspill med frivilligheten i kommunen. Det vil etter høringsperioden bli innkalt til et møte med frivillig sektor hvor innspillene  diskuteres. Modellen for oppsettet i utkastet til erklæring som er brukt er etter standard fra KS, og de aller fleste kommunene i Norge som har en frivillighetserklæring har benyttet denne.

Vadsø kommunestyre vedtok den 20.12.18, sak 107/18, nye gate- og veinavn i Vadsø kommune.