Aktuelt

Vadsø eldreråd og kulturskolen med Den Kulturelle Spaserstokken inviterer til konsert med Jenny Jenssen på Kooperativet kulturscene (Vårbrudd) fredag 19. oktober.

Kulturskolen har ledige plasser på flere instrumenter, i visuelle kunstfag og skal starte opp med en liten teater-gruppe for 5.-6.-klassinger. 

Arbeidet med en ny og bedre ferdselsåre over Grua i Ytrebyen er i full gang. I løpet av høsten/vinteren vil bekken bli lagt i rør og myke trafikanter kan se frem til at det blir mulig å bruke veien også på vinterstid.

I Kommunal planstrategi Vadsø kommune 2016-2019 (KST-sak 29/16) er det prioritert å lage en havneplan for Vadsø. Kommunestyret ga i sak 27/18 i tillegg sin tilslutning til at denne planen nå prioriteres og at den ses i sammenheng med den pågående prosessen med sentrumsplan, behov for sjønære arealer uttrykt gjennom Kommunal planstrategi 2016-2019 og Strategisk næringsplan for Vadsø kommune 2018-2022, samt felles kystsoneplan for Varanger som er under arbeid.

Vadsø kommune vil dele ut årets kulturpris under kulturdagene 2018. Begrunnede forslag kan sendes inn til kommunen innen 10. november.

Ønsker du å bli, eller kjenner du noen du mener er egnet til å være lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlem, ta kontakt med Vadsø kommune på e-post til postmottak@vadso.kommune.no

Det har i den senere tid blitt debattert og stilt spørsmålstegn fra innbyggerne om det kan kreves refusjon for vanngebyr i forbindelse med dårlig smak og lukt av vannet levert fra Vadsø vannverk i sommer. Enkelte brukere har opplevd forringet kvalitet grunnet dårlig smak og lukt. Dette tar Vadsø Vann og avløp KF på det største alvor, og vi har jobbet kontinuerlig med å forbedre dette.

Har du tid, overskudd, hjerterom og ønsker å gjøre en forskjell for noen? Da er kanskje besøkshjem noe for deg! 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Vadsø Vann og avløp KF er kjent med at en del abonnenter i Vadsø, opplever å ha jordsmak på drikkevannet i tillegg til dårlig lukt. Jordsmaken kommer fra Byvannet som er byens drikkevannskilde. Dette kan hende ved omveltninger i vannmassene som skjer naturlig hver høst. Problemet forsterkes av økt innhold av organiske stoffer og mikroorganismer som finnes naturlig i vannkilden, og høyere vanntemperatur som følge av det varme været vi har hatt.