Aktuelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for Kiby. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring.

 

Kommunestyret har i møte 20.12 2018 bevilget kr 100.000 til opplysningsskilt langs løypenettet i Vadsø kommune. Vadsø kommune ønsker å bedre informasjon til egne og tilreisende skuterkjørende med opplysningsskilt langs de traser vi har i kommunen.

Vadsø kommune innfører ny gravemeldingstjeneste fra Geomatikk den 12. april 2019.

Etter denne dagen må alle gravemeldinger leveres i portal med arbeidsvarslingsplan ved arbeid på vei for å behandles.

Det er innkommet 7 listeforslag til kommunevalget 2019. Listene er lagt ut til ettersyn her:

Studiesenteret i Vadsø tilbyr mange spennende utdanninger og studier fra høsten

Foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene viser at foreldre er svært tilfreds med barnehagetilbudet. Foreldrene gir uttrykk for at barna trives, har venner og at barnehagene legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby,  til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet).  

Kommunen ønsker i den forbindelse innspill til mulig løypetrase.

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

På grunn av rask smelting bør det tas hensyn til at løypenettet kan være ufremkommelig enkelte steder. Vis aktsomhet ved ferdsel!

Følgende løyper er åpne:

 

Grunnet en feil på opprinnelig skatteseddel utsendt 26.feb har Vadsø kommune besluttet å sende en korrigert skatteseddel 5. mars.  Det er da altså skatteseddelen utsendt 5. mars som en da skal forholde seg til. 

Kurs i behandling av personopplysninger, offentlighetsloven og den nye kommuneloven