Ekstraordinære næringsutviklingsmidler til Vadsø kommune i forbindelse med Covid-19

Vadsø kommune har fått tildelt 1,7 mill.kr. i ekstraordinære midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til næringsfondet. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen som er basert på statlige føringer. Midlene skal hjelpe bedrifter og andre næringsaktører med å motvirke de negative effektene av Covid 19-pandemien.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører (næringsforeninger o.l) som tilrettelegger for næringsutvikling kan søke.

Vurdering

Dette er ekstraordinære midler som gis som tilskudd til utviklingstiltak og de kan ikke benyttes til ordinær drift. Søknader vil vurderes etter disse kriteriene:

  • I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid 19-pandemien.
  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke støtte?

Søknad med vedlegg sendes inn via regionalforvaltning.

Søknadsfrist

Fortløpende og fram til 15.november.

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Tilskuddsmottaker sender inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, oppsatt som i budsjett i søknaden, og rapporterer og ber om utbetaling i hht rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.