Etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter

Kommunesamarbeid for å dekke regionens kompetansegap; søker staten om 24 millioner kroner til studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark

Sør-Varanger Utvikling, Vadsø studiesenter, Tana studiesenter og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om å opprette og utvikle Øst-Finnmark kunnskapssenter og søker Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) om 24 millioner kroner. Midlene skal gå til utvikling og drift av studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark.

Midler til desentralisert utdanning

HK-dir. har utlyst 40 millioner kroner til en tilskuddsordning for studiesentre. Formålet med ordningen er å styrke tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning over hele landet. Studiene som tilbys skal imøtekomme behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv og HK-dir. legger stor vekt på geografisk spredning i studiesentrene som får støtte.

Samarbeid mot felles mål

Fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde, er glad for at kompetanse- og omstillingsbehov i distriktene prioriteres med friske midler og uttaler følgende:

«Kompetanseheving, omstilling og nærings- og samfunnsutvikling må sees i sammenheng. Øst-Finnmark har utfordringer knyttet til fraflytning, rekruttering av arbeidskraft og lav utdanning. Fylkeskommunen har store forventninger til de positive ringvirkninger Øst-Finnmark kunnskapssenter kan ha for regionen, og går ut ifra at nordområdene prioriteres i kampen om midler».

Øst-Finnmark kunnskapssenter skal være pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse og mobilisere arbeids- og næringsliv, rekruttere studenter og tilrettelegge for fleksible studieløp rigget etter lokale behov.

«Vår region er preget av små kommuner, lite folk, et næringsliv i omstilling og lange avstander til kompetansemiljøer. Samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer er viktig for å styrke og utvikle samfunns- og næringsliv og sikre tilgang til kompetanse hele livet», sier Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune.