Høring - Planprogram for Havneplan

I Kommunal planstrategi Vadsø kommune 2016-2019 (KST-sak 29/16) er det prioritert å lage en havneplan for Vadsø. Kommunestyret ga i sak 27/18 i tillegg sin tilslutning til at denne planen nå prioriteres og at den ses i sammenheng med den pågående prosessen med sentrumsplan, behov for sjønære arealer uttrykt gjennom Kommunal planstrategi 2016-2019 og Strategisk næringsplan for Vadsø kommune 2018-2022, samt felles kystsoneplan for Varanger som er under arbeid.

Planen er vedtatt som en temaplan, men kommunen ønsker en bred medvirkningsprosess og foreslåtte temaer til planen legges derfor ut på høring på kommunens hjemmeside og på servicekontoret i perioden 1.oktober til 12.november. Om du har innspill, så send de til postmottak@vadso.kommune.no