Informasjon til abonnenter som har betalt for mye vanngebyr i årene 2008-2012

Ved endring i forskrift om begrensing av forurensing, ble det forbudt å belaste abonnentene minimumsgebyr for vann og avløp etter 1. januar 2008. Likevel er det ført en praksis hvor abonnenter har betalt et minimumsgebyr i perioden 2008 - 2012.

Kommunens minimumsgebyr baserte seg på at alle måtte betale for et minimumsareal på 175 m2, som med en omregningsfaktor ift forbruk vann/avløp på 1.5, dermed utgjorde 262,5 m3 vann/avløp. De med vannmålere betalte etter faktisk forbruk.

Først den 01.01.2013 ble det iverksatt et nytt gebyrregulativ der en legger til grunn at en betaler etter faktisk bruksareal på bolig x 1.5 m3 pr. m2. I tillegg tilkommer et fastledd.

Styret i Vadsø vann og avløp KF har i november 2016 vedtatt at de abonnenter som har betalt for mye, skal korrigeres. Arbeidene med utregning for hver at de gjeldende eiendommer er ferdige og det vil bli iverksatt utbetaling av feil avgiftsgrunnlag perioden 2008 - 2012, for disse.

De gjeldende husstander vil motta en kreditnota, hvor kreditnotaen vil være ganske lik en vanlig faktura, men det vil være minusbeløp. Dette beløpet utbetales til den/de som var eiere av eiendommen i perioden 2008-2012.

 

Metode og forutsetninger

Beregningene for tilbakebetaling er basert på utskrift av matrikkelen for Vadsø kommune som viser areal for hvert bygningsnummer per gårds-, bruks-, feste- og seksjonsnummer i kommunen, samt faktureringsdata for abonnenter med stipulert forbruk i perioden 2008 til 2012. Beregningene har medført at kommunen har fått et annet vannforbruk til fakturering i perioden. Siden gebyrgrunnlaget er det samme har det medført at prisen per m3 i perioden er endret. 

Ved å sammenstille faktureringstallene med beregninger av hva hver abonnent skulle betalt dersom kommunen ikke hadde fakturert minstegebyr er det beregnet hvor mye hver abonnent har avvik fra dette.

Kalkulatoriske renter

Abonnentene blir kompensert for rentetapet. Dette er medregnet i tilbakebetalt beløp og er beregnet likt som et selvkostfornd ved renteberegning Det er beregnet rente ut november måned 2018.

Følgende kontaktpersoner kan nås dersom det er spørsmål om saken:

  • Jørn H.Hansen Schanche tlf 789 42348 for spørsmål om praktisk utbetaling, kontonr, skifte av eier.
  • Geir Olav Næss tlf 789 42455 eller Janne D. Harila tlf 789 42451 for spørsmål om den faktiske utregning.      

Det gis 3 ukers klagefrist etter forvaltningslovens §29.

Aktuelle spørsmål og svar

Er det kun selve boligen som er med i kvadratberegningen?

Nei, det er hele eiendommens bygninger i 2008-2012, inklusive garasjer og boder. Dette gjelder selv om disse ikke hadde innlagt vann.

Min bolig er over 175 kvm, vil jeg få noe tilbake?

Nei, feilberegningen gjelder kun eiendommer under 175 kvm i tidsrommet 2018-2012.

Min bolig er under 175 kvm, vil jeg få noe tilbake?

Ja dersom kontrollen har avdekket at det er betalt for mye gebyr.

Jeg hadde vannmåler, gjelder dette meg?

Ja, de med vannmåler betalte også et minimumsgebyr dersom eiendommen var under 175 kvm som kan ha vært feil. Tilbakebetaling skjer dersom det er betalt for mye gebyr.

Jeg kjøpte huset etter 2012, og samlet kvadrat på eiendommen er under 175 kvm, vil jeg få noe tilbake?

Nei, det er eierne i tidsrommet 2008-2012 som evt får tilbakebetalt.

Jeg kjøpte eiendommen i 2010, og samlet kvadrat på eiendommen er under 175 kvm, vil jeg få noe tilbake?

Ja, dersom det er krevd inn for mye gebyr vil du som eier få tilbake fra perioden 2010-2012. Forrige eier får fra 2008-2009.

Hvor er data om kvadratmeter hentet fra?

Fra Matrikkelen, Vadsø kommune, som er det offisielle registeret som viser data om eiendom. Her ligger korrekte innmålinger, kvadratmeter etc på bygg og tomt. Grunnlag også for eiendomsskatt.

Hvordan er dette beregnet?

Ved å sammenstille data for hva som faktisk er betalt opp mot det som skulle vært betalt. Dersom det viser seg at det er betalt for mye gebyr, vil dette være grunnlag for utbetaling.

Kan jeg klage?

Ja, dersom du mener det er feil i beregningen. Vi anbefaler at du først tar kontakt for å se om det er åpenbare feil som kan rettes på administrativt.

Hvor sender jeg klagen?

Vadsø kommune
Postboks 614 
9800 Vadsø