Interkommunal kystsoneplan for Varanger på høring og offentlig ettersyn

Kystoneplan for Varanger ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn 20.mai. Kystsoneplanen er et interkommunalt plansamarbeid mellom kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

 Formålet med en kystsoneplan for Varanger er å utarbeide et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet er det utviklet langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen er det lagt opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som gir grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen er en juridisk bindende plan per kommune på kommuneplannivå.

Planforslaget ble behandlet i styringsgruppa for Kystsoneplanen for Varanger i møte 20.05.22, sak 01/2022. Styringsgruppa for kystsoneplanen legger Interkommunal kystsoneplan for Varanger - kommunedelplan ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 11-14 og forskrift om konsekvensutredninger § 25, jfr. plan- og bygningsloven § 9-3.

På grunn av filstørrelsen på plankart og tilhørende dokumenter finnes alle plandokumenter tilgjengelig for nedlastning i en egen Dropbox: 6-Dokumenter til offentlig ettersyn.

Plandokumenter:

 

Kart:

Vedtak:

Innspill til planarbeidet sendes innen 31.08.22 til Kystsoneplanen for Varanger v/Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no, gjerne med kopi til kystsonenplan@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse: 22/2024.