Karantenevedtak for Vadsø kommune gjeldende fra 3. april 2020

Nytt karantenevedtak er fattet 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Kommunestyret i Vadsø vedtok følgende i sak 17/20 3. april 2020:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommunestyret i Vadsø følgende vedtak:

 1. Alle som ankommer Vadsø kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 3. Vedtaket gjelder følgende område: Hele landet utenfor det geografiske området Finnmark.
  1. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

 

Vedtaket erstatter vedtak fattet av kommuneoverlegen i Vadsø 29.03 2020 og gis tilbakevirkende kraft fra og med 20.03 2020.

Vadsø kommune oppfordrer også til å unngå reiser utenfor kommunegrensen, med mindre dette er helt nødvendig.

Unntaksbestemmelser:

 • Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre (transitt-unntak).
  • Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og skal ikke bruke offentlig transport.
 • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 • Ledelse av virksomheter, som er listet under DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner, gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Dommere, meddommere, offentlig oppnevnte forsvarere og bistandsadvokater, aktorer, prosessfullmektiger i sivile saker og sakkyndige, som lagmannsretten anser det nødvendig å ha fysisk til stede i rettssalen for at saker skal kunne behandles, har gyldig unntak fra lokale karantenebestemmelser, jfr. Hålogaland lagmannsretts brev til kommunene av 31.3.2020
  • Deriblant unntas luftambulanse- og forsvarspersonell som er vurdert av egen arbeidsgiver til å kunne være i operativ tjeneste.
  • Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid er fortsatt underlagt karanteneregler når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid. (Covid-19-forskriften)
 • Unntak gjelder også for barn med delt bosted mellom Vadsø kommune og kommune utenfor Finnmark.

 

Arbeidsgivere og arbeidstakere som kan oppleve utfordringer knyttet til disse bestemmelsene gis anledning til å søke om særskilt unntak. En slik søknad bør redegjøre for hvilke særskilte tiltak man ønsker å etablere for å redusere risikoen for smitte knyttet til slike reiser/opphold. Søknad sendes Vadsø kommune på postmottak@vadso.kommune.no v/rådmannen og merkes med Søknad om dispensasjon fra lokale bestemmelser

Vedtaket har virkning fra og med fredag 03.04 2020 og gjelder til og med onsdag 08.04 2020.

Rettslig grunnlag

Kommunestyrets myndighet til å fatte slikt vedtak fremgår av smittevernloven §4-1, bokstav d. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig

begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en

helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig

medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) og Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon /WHO).

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet:

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Vadsø kommune er smittepresset fortsatt lavt, og man må fortsatt kunne anta at alle kjente smittetilfeller kan spores. Vadsø er fortsatt i fase 1 av epidemien.

Vadsø kommune ser det som avgjørende viktig å redusere smittepresset fra utenfor Finnmark. Kommunens kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt ved en omfattende epidemi. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen har begrenset kapasitet til å ivareta mange syke, og det er lang vei til nærmeste sykehus. Alvorlig syke må flys i ambulansefly eller helikopter til sykehus.

Vadsø kommune anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets

anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og opprettholde gjeldende tiltak. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Vedtaket gjelder for hele Vadsø kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

Vadsø kommune vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter Vadsø kommunes vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.