Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Vadsø kommune

Vadsø kommune har i 2017 gjennomført en helhetlig kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Arbeidet er gjort på oppfordring fra Miljødirektoratet, og det endelige resultatet ble lagt frem for kommunestyret 1. mars.

Kartleggingsarbeidet er gjennomført i samarbeid med fire lokale referansegrupper; én for Vestre Jakobselv, én for Vadsø, én for Golnes, Ekkerøy og Krampenes, og én for Skallelv. Arbeidet er gjort etter Miljødirektoratets retningslinjer, og fastsatte kriterier er lagt til grunn for verdivurderingen (f. eks. brukerfrekvens, symbolverdi, egnethet, tilgjengelighet m.m.). Prosjektet har vært kunngjort på kommunens hjemmesider slik at publikum har fått mulighet til å komme med innspill.

Totalt har referansegruppene definert og vurdert 89 områder. Hvert enkelt område har fått tildelt en områdekategori (nærturterreng, leke- og rekreasjonsområde, grønnkorridor, marka, strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, utfartsområde, store turområder uten tilrettelegging, særlige kvalitetsområder) og en verdivurdering (svært viktig, viktig, registrert, uklassifisert). Dette fremgår som fargekoder i den digitale versjonen av temakartet. I verdivurderingskartet fremgår enkelte stier som viktigere enn området de går gjennom (De har mørkere rødfarge). Dette er ikke tilfellet, stiene er vurdert som like viktige som området de går gjennom, fargeforskjellene er bare kartprogrammets måte å synliggjøre stiene på.

Hensikten med kartleggingen er at den skal kunne brukes som et verktøy for kommunen selv i saker der friluftsinteresser bør vurderes. Det eksisterer ikke statlige føringer som setter premisser for regler/tiltak i de ulike sonene. Kartet er ment å gi et bilde av hvilke områder i kommunen som brukes til friluftsliv.

Dokumenter

Se kommunestyrets behandling av saken her: