Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

 Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Midlene kan søkes gjennom to ulike ordninger, avhengig av om den lokale virksomheter inngår i et konsern eller ikke:

Lokale virksomheter som ikke inngår i et konsern

Søknader leveres via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, velg støtteordningen som heter «(4) Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter». Virksomheter under avvikling og virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor, kan ikke motta støtte fra ordningen. Det kan gis støtte til virksomheter som:

  • er rammet særlig hardt av smitteverntiltakene,  
  • faller utenfor andre kompensasjonsordninger knyttet til covid-19-situasjonen (f.eks. vekst- og oppstartsbedrifter, som i liten grad kan dokumentere fall i omsetning),
  • er eller har vært nedstengt som følge av lokale vedtak.

 

Søknader vil som hovedregel behandles etter reglene for bagatellmessig støtte. Det er ikke nødvendig å oppgi/levere en spesifikasjon for hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke. Søknaden vedlegges en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører, eller revisor hvis virksomheten er revisjonspliktig, på at (a) søknaden gir et korrekt bilde av virksomhetens situasjon mht. kostnader/tap og at (b) virksomheten ikke er under avvikling.

Lokale virksomheter som inngår i et konsern

Søknader leveres via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, velg støtteordningen som heter «(4) Kommunal kompensasjonsordning – den notifiserte ordningen». Lokale virksomheter som inngår i et konsern, og som er registrert på næring 50.10 Hotellvirksomhet, kan søke. Det kan gis støtte til virksomheter som:

  • har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen,
  • har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur,
  • er gjenstand for tap av varer pga covid-19- pandemien.

Søknader behandles etter reglene for den notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket eller under andre deler av regelverket. Av søknadsskjemaet framgår det at det kreves en detaljert spesifikasjon for hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Vadsø kommune. Det kreves også en egenerklæring på at virksomheten ikke var i vanskeligheter rett før koronapandemien, da dette vil diskvalifisere for støtte fra ordningen.

Søknadsfrist

Søknad må være levert senest 11. oktober 2021.

Beregning av støtte

Kvalifiserte søkere får tildelt en støtteandel av tilgjengelige midler som tilsvarer forholdet mellom søkerens kostnader/tap og summen av kostnader/tap for alle kvalifiserte søkere. Hvis f.eks. en søker har kostnader/tap som utgjør 5 % av sum kostnader/tap for alle søkere, vil denne søkeren motta støtte tilsvarende 5 % av tilgjengelige midler.   

For spørsmål, ta kontakt med Trivselslaben på tlf. 45 40 47 66, eller ulf@trivselslaben.no