Kommunalt vedtak om reiserelatert karantene etter smittevernloven

Erstattet av nytt vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Dato: 22.03.20

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

 1. Alle som ankommer Vadsø kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 3. Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende område: Hele landet utenfor gamle Finnmark.
  • Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

 

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars 2020.

Kommuneoverlegen oppfordrer også til å unngå reising utenfor kommunegrensen, med mindre dette er helt nødvendig.

Unntaksbestemmelser:

 • Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
  • Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og skal ikke bruke offentlig transport.
 • Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 • Ledelse av virksomheter som er listet under DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
  • Deriblant unntas luftambulansepersonell som er vurdert av egen arbeidsgiver å kunne være i operativ tjeneste.

Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse- og omsorgsdepartementet sitt vedtak av 13.03.20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet:

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

 

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Vadsø kommune er smittepresset fortsatt lavt, og man må fortsatt kunne anta at alle kjente smittetilfeller kan spores. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor Finnmark. Kommunens kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt ved en omfattende epidemi. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen har begrenset kapasitet til å ivareta mange syke, og det er lang vei til nærmeste sykehus. Alvorlig syke må flys i ambulansefly eller helikopter til sykehus.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Vedtaket gjelder for hele Vadsø kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Fornyelse av vedtak

Vadsø kommune er fortsatt i fase 1 av epidemien, hvor det i henhold til Folkehelseinstituttet fortsatt er effektivt med reiserestriksjoner.

I henhold til smittevernloven §4-1 skal vedtaket gjelde for inntil 7 dager. Vedtaket fornyes derfor nå, 7 dager etter siste vedtak. Siste vedtak revurderes kontinuerlig, og gjelder i 7 dager.