Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 2021. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Les mer om tilskuddsordningen, hvilke tiltak det kan søkes om tilskudd til, og hvordan søke, på Bufdirs nettside for tilskuddsordningen; https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Kontaktperson for ordningen i kommunen:
Kommunalsjef Grethe Pleym 
epost: grethe.pleym@vadso.kommune.no
tlf 78 94 23 57/92490740