Nye søknadsordninger fra TFFK

Troms og Finnmark fylkeskommune har lagt ut fire søknadsordninger for næringslivet med søknadsfrist i april; Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring, Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling, Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) og Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler). Vadsø kommunes GründerTorget er behjelpelig med søknadsskriving ved behov (https://www.vadso.kommune.no/tjenester/naring/bedriftsetablering/).   

Klikk for stort bilde  Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring

Samarbeid mellom lokalmat-, reiselivs- og kreative næringer har potensiale for økt verdiskapning. Samarbeidsprosjekter skal bidra til å styrke næringene, skape flere arbeidsplasser, økt bolyst og stedsattraktivitet.

Tilskuddsordningen skal stimulere til gode utviklingsprosjekter som bidrar til nytenkende næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Tiltak og aktiviteter skal tilrettelegge og mobilisere for økt samarbeid og samhandling med fokus på lokalbefolkning og besøkende samtidig som bærekraftperspektivet ivaretas. Ordningen skal i minst mulig grad benyttes til kartleggingsaktiviteter. Søknader hvor minimum to og/eller tre av næringene er representert vil bli prioritert.

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, kommuner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling i Troms og Finnmark kan søke.

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats. Søknadsfrist: 15.april 2021.

For fullstendig informasjon om tilskuddsordningen og link til søknad: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/arktisk-samspill-mellom-lokalmat-reiseliv-og-kreativ-naring/

 

Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Utviklingsprosjekter som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer, skape næringsutvikling, og tilrettelegger for samarbeid og samhandling der målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn gjennom konkrete aktiviteter for næringsutvikling. Ordningen skal i minst mulig grad benyttes til kartleggingsaktiviteter. Prosjekter som legger til rette for samarbeid og samhandling mellom flere aktører, på lokalt eller regionalt nivå, for å løse en felles eller overordnet problemstilling vektlegges positivt. Det samme vil prosjekter som fokuserer på tematikk som bærekraft, digitalisering, innovasjon og nyskaping, samt prosjekter som svarer på viktige utfordringer knyttet til lange avstander, miljø, og bedrifters tilgang på riktig kompetanse. Det skal synliggjøres hvordan prosjektets aktiviteter og målsetning bidrar til å forbedre FN bærekraftsmål og delmål.

Bedrifter i samarbeid, organisasjoner, kommuner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling i Troms og Finnmark kan søke.

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats.   Søknadsfrist: 29.april 2021.

For fullstendig informasjon om tilskuddssordningen og link til søknad: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/forprosjekt-barekraftig-og-verdiskapende-naringsutvikling/

 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser nå ut tilskudd over ordningen Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Organisasjoner, kommuner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, samt foretak,(dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak) kan søke.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, begrenset oppad til 75% av godkjent kostnadsoverslag ved særlige tilfeller.

Søknadsfrist: 7.april 2021.

 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser nå ut tilskudd over ordningen Rekrutterings- og kompetanseheving i landbruket (RK-midler). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det gis støtte til prosjekter som skal bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms og Finnmark.

Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan søke.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. Det kan gis tilskudd på inntil 50% av kostnadene, begrenset oppad til 75% av godkjent kostnadsoverslag ved særlige tilfeller.

Søknadsfrist: 7.april 2021.