Oppfølgingsarbeidet fortsetter

Pressemelding fra Vadsø kommune ved fungerende ordfører Otto Strand

Oppfølgingsarbeidet etter den tragiske hendelsen i Vadsø 14.juli fortsetter. Kommunen har i tida etter hendelsen gjort nødvendige omrokeringer og leid inn hjelp for å møte situasjonen. Kommunen vil fortsatt løpende vurdere og imøtekomme behov for kapasitet og kompetanse til å håndtere situasjonen. Etter at den akutte fasen nå er over, er det kommunens primærorganisasjon som tar seg av de daglige oppgavene, mens kriseteamet har begynt sitt langsiktige arbeid.

I tida etter hendelsen har kommunen hatt jevnlig kontakt med andre etater, bl.a. med politiet og med IMDi (Integrerings- og mangfolds-direktoratet). Kriseteamet har i denne fasen en samordningsoppgave, og ser til at de pårørende blir fulgt opp. Andre som har behov for hjelp, kan henvende seg via legevakt-telefonen 116117.

De involverte ansatte i kommunen har fått debriefing og tilbud om hjelp.

Kommunen har bedt fylkeslegen om et hendelsesbasert tilsyn, og et forberedelsesmøte om dette vil bli holdt på torsdag. Det er naturlig at kommunen ber om ekstern bistand til å gjennomgå håndteringen av en så alvorlig hendelse. I tillegg vil selvfølgelig også de kommunale enhetene gå gjennom forhold i tilknytning til hendelsen.

Den akutte fasen er nå over, og hverdagene kommer. En grusom hendelse har berørt oss alle, og for noen vil det være vanskeligere å bearbeide den enn for andre. I tida fremover er det behov for alle gode krefter i vårt lokalsamfunn; kommunalt ansatte, frivillige organisasjoner, venner og familie. Sorgen og fortvilelsen kan vi ikke ta bort, men vi kan alle være medmennesker.

 

Kontakt

Fungerende ordfører Otto Strand

Tlf 416 59506