Rådmannens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

I tråd med Vadsø kommunes økonomireglement og etablert praksis ble rådmannens budsjettforslag lagt fram for økonomiutvalget i møte 05.11 2020. Fremleggelsen markerer på mange måter starten av det politiske arbeidet med årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Utkastet skal nå behandles i alle kommunens ulike råd, nemnder og utvalg før formannskapet 26.11 2020 gjør sin innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vil vedta endelig årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 i sitt møte 17.12 2020.

Rådmannens  budsjettforslag bærer preg av store omstillingsbehov. Vadsø kommune har siden 2017 fått redusert sine disponible inntekter med over kr 80,0 mill. Dette skyldes i stor grad bortfall av inntekter fra bosetting av flyktninger, redusert folketall og endret befolkningssammensetning samt sentralt vedtatte reduksjoner i mulighetene for å kreve inn lokal eiendomsskatt. Folketallet i Vadsø er pr 1. juli 2020 5.717 som er en forholdsvis dramatisk nedgang på kort tid. I tiden fremover venter man også en betydelig endring i sammensetningen. I perioden frem mot 2024 forventes det en reduksjon av nær 100 barn i barnehage- og grunnskolealder. Samtidig vil man oppleve å få over 60 eldre over 80 år. Vadsø kommune må derfor ta grep som imøtekommer dette.

Budsjettforslaget har i seg mange ulike tiltak innenfor alle tjenesteområder i Vadsø kommune. I planperioden vil alle tjenesteområder oppleve reduserte rammer. Oppvekst- og levekårsområdet foreslås underlagt størst reduksjon som følge av de reduserte barnetall. Det mest omfattende tiltaket her er forslaget om at Vestre Jakobselv oppvekstsenter legges ned i sin helhet. Gjennomgående  er det videre slik at stort sett all aktivitet som ikke anses som lovpålagt foreslås lagt ned eller redusert. Dette er alt fra støtte til ulike lag/foreninger, kulturmidler, midler til næringsfond til at tilbudet på kulturskolen reduseres.

-Det er svært beklagelig at Vadsø kommune er i en slik situasjon at så omfattende tiltak må gjennomføres. Budsjettet for 2020 er imidlertid gjort opp med et merforbruk på ca kr 27,0 mill så mye av utfordringen har vært kjent. Så er det den eskalerende utviklingen med hensyn til folketall og befolkningssammensetning i kombinasjon med ytterligere inntektssvikt som gjør at omstillingsbehovet øker ytterligere sier rådmann Jens Roald Betsi.