Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (SKO-studien)

Vadsø kommune har inngått en samarbeidsavtale med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), UiT. SKO-studien er et prosjekt som omhandler Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier, og innbefatter medarbeider- og brukerundersøkelser i tjenestene. Fokuset ligger på de ansattes opplevelse av sin arbeidssituasjon, samhandling mellom tjenester og tjenestekvalitet. Prosjektet inkluderer også hvordan brukerne av tjenestene opplever tilbudet de får av kommunen. 

Brukerundersøkelsen er rettet mot foreldre/foresatte til barn/ungdom som mottar hjelpetjenester.
Enheter som er med på studien vil blant annet være helsesøstertjenesten, svangerskapsomsorgen, fysio- og ergoterapitjenesten, Rus- og psykisk helsenhet, PPT og barneverntjenesten.

RKBU Nord analyserer og tolker resultatene, og gir kommunen tilbakemelding om resultatene i form av en skriftlig rapport. Rapporten skal benyttes til videre tjenesteutvikling og endringsarbeid i kommunen, ut fra hva som framkom av behov i undersøkelsen. RKBU tilbyr også oppfølging/veiledning til kommunen i etterkant av undersøkelsen dersom det er ønskelig.

Årsaken til at Vadsø kommune ønsker å gjennomføre SKO-studien, er for å ”se seg selv litt i kortene” og få en tilbakemelding på tjenestene fra flere perspektiv; både fra de som mottar tjenesten og fra de som gir den!

De som besøker våre tjenester i denne perioden vil se informasjonsplakater om SKO-studien i våre lokaler, og kan forvente seg å bli forspurt om å svare på et spørreskjema. Det er frivillig å delta, og undersøkelsen er anonym.

Vi håper flest mulig av våre tjenestemottakere tar seg tid til å bruke 10-15 minutter på å svare på undersøkelsen etter en timeavtale eller et besøk hos en av undersøkelsesenhetene; ingen vil få et dårligere tilbud av å si sin mening – så her er det bare å ”rope ut”! J

Undersøkelsesperioden vil vare fra og med 19. november 2018 til og med 11. januar 2019.

Kontaktperson og koordinator for undersøkelsen:
Carina Larsson, prosjektleder ved Rus- og psykisk helseenhet.
E-post: carina.larsson@vadso.kommune.no Tlf: 789 42902 / Mob: 93 26 37 77


Dersom du vil lese mer om studien, kan du følge lenken under:

 www.uit.no/forskning/sko-studien