Snøskuterløyper i Vadsø kommune

Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem til 5. mai. Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Vi gjør særlig oppmerksom på at nøyaktigheten for løypene er svært variabel. En god del løyper er fortsatt kun inntegnet fra kart i 1:50 000. Selv skuterløypene som er oppmålt med GPS, kan varierere noen meter fra år til år i oppstikking. Det er altså ikke mulig å kjøre i blinde etter disse traseene! For brukerne av en løype, er det alltid løypestikkingen som gjelder.

Etablering av løyper

Det er ikke tillatt å planere eller opparbeide terrenget. Snøskuterløypene skal ikke gi synlige, permanente spor i barmarkssesongen. Hva som regnes som terrenginngrep må vurderes i lys av dette. 

Kvisting eller felling av enkelttrær regnes ikke som terrenginngrep. 

Klopper eller enkle bruer kan etableres der dette er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Bruer vil etter forholdene kunne regnes som tiltak etter plan- og bygningsloven. Plan- og bygningslovens regler vil da gjelde for saksbehandling av disse. 

9. okt. 2017