Uttalelse fra Vadsø formannskap, enstemmig vedtatt mandag 28 januar

Fylkene Troms og Finnmark er slått sammen med virkning fra 01.01.2020. Tanken bak sammenslåingen er at det skal overføres flere og større oppgaver til de nye regionene. Formannskapet i Vadsø vil understreke betydninga av at kunnskaps- og  kompetansemiljøer i Øst-Finnmark blir ivaretatt i den nye regionen. Vi vil spesielt peke på dette områdets strategiske betydning.

Vadsø formannskap er kjent med debatten og de vedtak Stortinget har gjort i forbindelse med sammenslåingsprosessen. I forarbeidet og gjennom stortingsbehandlingen er det presisert at Finnmark og Vadsø skal «særskilt hensyntas».

Nå er fellesnemda i gang med sitt arbeid, og deres avgjørelser vil ha stor betydning for Vadsøs framtid. Fellesnemda er sammensatt med lik representasjon fra begge fylker og det er vi tilfreds med. Det er imidlertid med stor bekymring vi registrerer at noen ønsker å forskyve viktige avgjørelser fra fellesnemda og over til det nye fylkestinget, dvs etter valget høsten 2019. Formålet med å ha lik representasjon i nemnda er selvsagt muligheten for å ta viktige avgjørelser.

Vadsø formannskap mener at:

  • Fellesnemnda bør gå for formannskapsmodellen, først og fremst fordi man gjennom en slik modell best vil kunne ivareta deltakelse fra mange partier og sikrer en større grad av åpenhet  i den viktige første fasen i en ny region
  • Det må sikres både politisk og administrativ topp- og mellomledelse i Vadsø
  • Prinsipper for funksjonsdeling avklares, både eksisterende og nye oppgaver. Vadsø formannskap vil i dette spørsmålet understreke viktigheten av å sikre og videreutvikle både ekstisterende og nye kompetansemiljøer.
  • Fellesnemda må vise hvordan de «særskilt hensyntar» Vadsø og Finnmark, i tråd med stortingets vedtak og intensjon. Dette er av stor betydning for å gi reformen legitimitet  i Øst – Finnmark.