Vadsø kommunes økonomiplan 2023-2026

Vadsø kommunes økonomiplan rulleres hvert år, med behandling og vedtak i kommunestyret i desember. Økonomiplanen inneholder budsjett for det kommende år, økonomiplan med investerings og driftsrammer for de kommende  fire år, oversikt over sentrale prioriteringer og mål for kommuneplanens samfunnsdel.

Priser og betalingssatser for de ulike kommunale tjenestene skal vedtas samtidig med kommunens årsbudsjett.

Formannskapets behandling

Formannskapet behandlet 24. november rådmannens forslag til budsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026.Årsbudsjett og økonomiplan behandles i kommunestyret den 15.12.22.