Vedtak om lokale karantebestemmelser og reiserestriksjoner for Vadsø kommune datert 8. april 2020

Vadsø kommune har i tråd med smittevernloven §4-1 fattet nytt vedtak om lokale karantenebestemmelser. Igjen er det slik at de aller fleste som kommer reisende til Vadsø fra et område utenfor det geografiske området Finnmark må i hjemmekarantene. For de som ankommer Vadsø fra 08.04 2020 og fremover så må de i tråd med dette vedtaket være i karantene frem til 15.04 2020 i første omgang. Så kan det komme et nytt vedtak 15.04 2020 som tilsier at de må sitte i slik karantene i ytterligere 7 dager etter dette. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 01.04 2020. Det innebærer at alle de som har ankommet Vadsø i perioden 01.04-08.04 må i slik karantene i første omgang frem til 15.04 2020.

Det er også grunn til å minne om at dersom man utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden omgjøres karantene til isolasjon i tråd med myndighetens sentrale bestemmelser.

Formannskapet i Vadsø viser til kommunestyrets vedtak av 03.04 2020 pkt om delegering av myndighet i hht smittevernloven §4-1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar formannskapet i medhold av smittevernloven §4-1, bokstav d, følgende: 

  1. Alle som ankommer Vadsø kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i inntil 14 dager etter ankomst dog ikke utover dette vedtakets tidsbegrensing. Alle tilreisende til Vadsø fra aktuelle områder i pkt c etter 01.04 2020 ilegges slik karantene frem til denne dato.
  2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  3. Vedtaket gjelder følgende område: Hele landet utenfor det geografiske området Finnmark. i. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaket gjelder fra og med 08.04 2020 til 15.04 2020 jfr smittevernloven §4-1, bokstav d.  Vadsø kommune oppfordrer også til å unngå reiser utenfor kommunegrensen, med mindre dette er helt nødvendig.

Unntaksbestemmelser:

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
  • Tiltak som rammer nødvendig offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern · Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)

Arbeidsgivere og arbeidstakere som kan oppleve utfordringer knyttet til disse bestemmelsene gis anledning til å søke om særskilt unntak. En slik søknad bør redegjøre for hvilke særskilte tiltak man ønsker å etablere for å redusere risikoen for smitte knyttet til slike reiser/opphold. Søknad sendes Vadsø kommune på postmottak@vadso.kommune.no v/rådmannen og merkes med Søknad om dispensasjon fra lokale bestemmelser.

Alle tilreisende til Vadsø som inngår i disse unntaksbestemmelsene oppfordres til å etablere gode rutiner for å i størst mulig grad redusere risikoen for smitte.

 

Rettslig grunnlag

Kommunestyrets myndighet til å fatte slikt vedtak fremgår av smittevernloven §4-1, bokstav d. Kommunestyret har i møte 03.04 2020, sak 17/20, i tråd med kommuneloven §5-3, 3. ledd, delegert denne myndigheten til formannskapet i Vadsø for perioden 03.04-31.12 2020. 

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5: 

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19forskriften) og Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon /WHO).

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet:

 

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

 

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Vadsø kommune er smittepresset fortsatt lavt, og man må fortsatt kunne anta at alle kjente smittetilfeller kan spores. Vadsø er fortsatt i fase 1 av epidemien. 

Vadsø kommune ser det som avgjørende viktig å redusere smittepresset fra utenfor Finnmark. Kommunens kritiske samfunnsfunksjoner vil være ekstra utsatt ved en omfattende epidemi. Helse- og omsorgstjenesten i kommunen har begrenset kapasitet til å ivareta mange syke, og det er lang vei til nærmeste sykehus. Alvorlig syke må flys i ambulansefly eller helikopter til sykehus.

Vadsø kommune anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og opprettholde gjeldende tiltak. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Vedtaket gjelder for hele Vadsø kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

Vadsø kommune vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter Vadsø kommunes vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.