Nå kan du søke på Fritidskortet

I høst kan du søke refusjon frem til 13. desember.

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud alle barn og unge mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Vadsø kommune har fått i oppdrag å komme med innspill med tanke på å utvikle en nasjonal fritidskortordning. Vadsø kommune er sammen med Arendal kommune pekt ut som pilotkommuner for ordningen.

Som pilotkommune er oppdraget å foreta en utredning av hvordan en ordning med «fritidskort» for alle barn fra 6 til 18 år kan benyttes til å dekke deltakeravgift til fritidsaktiviteter. Kommunen skal finne frem til gode løsninger til hvordan Fritidskortet kan organiseres, og hvordan midlene til fritidskortet kan forvaltes på best mulig måte for å sikre at midlene går utelukkende til deltakeravgift for aktivitet for barn og unge i målgruppen. 

Hva dekker fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn. Hvis du har betalt for et helt kalenderår, legg inn det beløpet du har betalt. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort.

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med bostedsadresse i Vadsø i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Slik søker du

Barn 6 - 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.
Ungdom 16 - 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.

Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato for å søke om refusjon. 

Hvis du ikke har bank-id så kan du skrive ut dette søknadsskjemaet og levere det utfylt på servicekontoret

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du spørre på skolen, på fritidsaktiviteten eller på servicekontoret.

Refusjon i 2019

I 2019 vil vi refundere aktiviteter som allerede er betalt. Ubenyttet fritidskort i 2019 kan ikke overføres til 2020.

Fritidskortet 2020 

Vi jobber med en ny løsning for 2020. Foreløpig kan du bare søke om refusjon for 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vi gjør dette i 2020. 

Datoer for utbetaling

Alle som søker om fritidskort innen 10.11 vil få utbetaling ca 20.11
De som søker mellom 11.11 og 13.12 vil få utbetaling ca 20.12.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at vi vil kontrollere medlemskap mot lag og foreninger.

Fritidsfondet i Vadsø

Vi vil også minne om ordningen Fritidsfondet i Vadsø som gjelder for barn i alderen 6-18 år fra familier med lav inntekt. Fritidsfondet i Vadsø skal sikre at alle barn og unge i Vadsø kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. 

Fritidskortet er et tilbud til ALLE barn og unge i alderen 6-18 år, mens Fritidsfondet er beregnet til barn og unge fra familier med lav inntekt.

I løpet av pilotprosjektet vil vi se på hvordan disse to ordningene på best mulig måte kan fungere sammen.

Mottar familien sosialhjelp eller andre ytelser fra NAV kan de ha rett på å få dekket utgifter til barns fritidsaktiviteter der.

Har du spørsmål ang arbeidet med fritidskortordningen ta kontakt med kommunalsjef Grethe Pleym grethe.pleym@vadso.kommune.no eller Lise Aanesen lise@trivselslaben.no.

Vi vil i løpet av høsten ta kontakt med lag og foreninger i Vadsø med tanke på innspill og drøftinger rundt denne ordningen.

Informasjon på andre språk

Vi jobber med å oversette informasjonen til flere språk