Kommunedirektørens budsjettforslag 2023, og økonomiplan 2023-2026 var til behandling i formannskapet den 24.11.22.

Kystoneplan for Varanger ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn 20.mai. Kystsoneplanen er et interkommunalt plansamarbeid mellom kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

Kommunestyret i Vadsø vedtok 5.mai 2022 i sak 44/22 høringsutkast for Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen i Vadsø kommune. Planutkastet sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i perioden 5.mai til 30.juni 2022.

Det varsles med dette oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12. Planarbeidet skal gjennomføres slik det framgår av forslag til planprogram. Programmet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 31.mars – 31.mai 2022.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med følgende detaljreguleringsplaner:

I hht Plan- og bygningsloven varsles det om at Vadsø kommune har startet arbeid med kommunedelplan for oppvekst. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

Regjeringen har besluttet å avsette 250 millioner kr til å gjennomføre en fjerde tilskuddsrunde med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Ordningen er innrettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien. Vadsø kommune har mottatt 2 536 000 kr, som er søkbar t.o.m. 10. januar 2022.

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene.  

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Statens Kartverk for Nattfjelldalen/Storelvdalen i Vadsø kommune:

 

Regjeringen har besluttet å avsette 250 millioner kr til å gjennomføre en fjerde tilskuddsrunde med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Ordningen er innrettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien. Vadsø kommune har mottatt 2 536 000 kr, som er søkbar t.o.m. 15. desember 2021.