Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Statens Kartverk  for Nattfjelldalen/Storelvdalen i Vadsø kommune:

 

Kommunestyret i Vadsø vedtok i møte 10.06 2021 å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. Det aktuelle løypenettet har i stor grad vært etablert siden 1975 og i sin nåværende form siden 2005 etter vedtak av Fylkesmannen i Finnmark. Løypene anses derfor som godt innarbeidet selv om kartlegging og vurdering av ulike hensyn viser interessekonflikter. Vadsø kommune har bl annet basert på ulike innspill søkt å avveie disse så langt som mulig.

Vadsø kommune har utarbeidet forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Snøskuterløypene 1-12 i Vadsø kommune, etablert av Fylkesmannen i Finnmark 22.03 2002 (jfr forskrift nr 1903 22. mars 2002) må regodkjennes innen 19.06 2021. Dette er følgende løyper:

I tråd med Lov om endring i lov om motorisert ferdsel i utmark av 19. juni 2015 har Vadsø kommune startet prosessen med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. De etablerte snøskuterløyper er de løyper som ble opprettet i medhold av forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune 22. mars 2002 nr 1903, samt påfølgende endringsforskrift 16. mars 2005 nr 258

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene. 

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.
Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

Vadsø kommune kunngjør at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju nordsamiske og seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke. I Vadsø kommune er følgende vedtatt:

Vadsø kommune skal i kommunestyret 29.oktober vedta «Kommunal planstrategi for Vadsø kommune 2020-2023».

Vadsø kommune vedtok i kommunestyret 3.september 2020 i sak 60/20 -Kommunedelplan Kiby:

«Vadsø kommune vedtar Kommunedelplan Kiby med vedlegg slik den foreligger for kommunestyret.

- Vadsø kommune går i dialog med Avinor for mulighetene for modernisering og klargjøring av flyplassen, for tilrettelegging for fremtidige nullutslippsfly.»