I henhold til plan - og bygningslovens § 11 - 12 og § 11 - 13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for helse, rehabilitering og omsorg 2022-2032. 

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Statens Kartverk  for Nattfjelldalen/Storelvdalen i Vadsø kommune:

 

Kommunestyret i Vadsø vedtok i møte 10.06 2021 å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. Det aktuelle løypenettet har i stor grad vært etablert siden 1975 og i sin nåværende form siden 2005 etter vedtak av Fylkesmannen i Finnmark. Løypene anses derfor som godt innarbeidet selv om kartlegging og vurdering av ulike hensyn viser interessekonflikter. Vadsø kommune har bl annet basert på ulike innspill søkt å avveie disse så langt som mulig.

Vadsø kommune har utarbeidet forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Snøskuterløypene 1-12 i Vadsø kommune, etablert av Fylkesmannen i Finnmark 22.03 2002 (jfr forskrift nr 1903 22. mars 2002) må regodkjennes innen 19.06 2021. Dette er følgende løyper:

I tråd med Lov om endring i lov om motorisert ferdsel i utmark av 19. juni 2015 har Vadsø kommune startet prosessen med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. De etablerte snøskuterløyper er de løyper som ble opprettet i medhold av forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune 22. mars 2002 nr 1903, samt påfølgende endringsforskrift 16. mars 2005 nr 258

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene. 

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.
Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

Vadsø kommune kunngjør at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju nordsamiske og seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke. I Vadsø kommune er følgende vedtatt: