Detaljreguleringsplan for HRO Vadsø Dagsenter

Kommunestyret- 29/19, har i møte 06.06.2019 fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø Dagsenter, planID 20032018002 med følgende plandokumenter:

Begrunnelse
Forslaget til detaljregulering for HRO Vadsø dagsenter tilfredsstiller de krav plan- og bygningsloven stiller til reguleringsplaner. I områdereguleringen er arealet avsatt til bebyggelse for helse-, syke- og omsorgsfunksjoner med tilhørende anlegg. Detaljreguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen og områdereguleringens bestemmelser. Innkomne uttalelser og konsekvensene av planen har blitt vurdert.
Forslaget oppfattes som ferdigbehandlet da de uttalelser som er av betydning er hensyntatt og lagt inn i forslaget.