Detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem

Kommunestyret- 30/19, har i møte 06.06.2019 fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø Sykehjem, planID 20032018003 med følgende plandokumenter:
Begrunnelse
Forslaget til detaljregulering for HRO Vadsø sykehjem tilfredsstiller de krav plan- og bygningsloven stiller til reguleringsplaner. I områdereguleringen er arealet avsatt til bebyggelse for helse-, syke- og omsorgsfunksjoner med tilhørende anlegg. Detaljreguleringen er i samsvar med kommuneplanen og områdereguleringens bestemmelser. Innkomne uttalelser og konsekvensene av planen har blitt vurdert.
 
Forslagsstiller har prøvd å imøtekomme merknader så godt det lar seg gjøre med endringer i bestemmelsene. Endringene som foreslås er ikke store nok til at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Forslaget oppfattes som ferdigbehandlet.