Forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem, planID 20032018003 skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Planområdet for HRO Vadsø sykehjem omfatter deler av området ved Vadsø helsesenter. Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av en ny sykehjemsfløy. Det skal samtidig legges til rette for etablering av nye parkeringsplasser og to sansehager.

Merknader til forslaget til detaljreguleringen kan sendes til postmottak@vadso.kommune.no eller til Vadsø kommune, PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø innen 01.04.19.
Merknaden merkes med «HRO Vadsø sykehjem».

Plandokumenter ligger også tilgjengelig på Servicekontoret (rådhusgata 5) og Vadsø bibliotek.

Dokumenter: