Forslag til regodkjenning av etablerte snøskuterløyper ute på høring

Snøskuterløypene 1-12 i Vadsø kommune, etablert av Fylkesmannen i Finnmark 22.03 2002 (jfr forskrift nr 1903 22. mars 2002) må regodkjennes innen 19.06 2021. Dette er følgende løyper:

Klikk for stort bildeOversikt over etablerte løyper i Vadsø kommune. Du finner en nedlastbar versjon av kartet lenger nede i saken.  

Utvalg PMK i Vadsø kommune vedtok i møte 10.03 2021 (sak 15/21) følgende;

I tråd med delegert myndighet gitt fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk (jfr kommunestyret 18.02 2021 sak 17/21) vedtas følgende;

  1. I hht krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og bygningsloven §11-14 sendes forslag til regodkjenning av etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune ut på høring
  2. Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes nettsider. Sektormyndigheter samt aktuelle rettighetshavere i området tilskrives så langt som praktisk mulig. Frist for å komme med innspill settes til min 6 uker etter utlegging

Vadsø kommune legger herved forslaget for regodkjenning av disse løypene i form av kart over løypetraseer, utkast til bestemmelser, vurdering av ulike hensyn samt tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Frist for innspill og merknader er satt til 26.04 2021 kl 15.00. 

Innspill og merknader sendes Vadsø kommune, postmottak@vadso.kommune.no og merkes med vår referanse 21/217.