Høring av forslag til nye snøskuterløyper for ferdsel til- og på islagte vann i Vadsø kommune

I tråd med delegert myndighet gitt fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk (jfr kommunestyret 16.02 2017 sak 8/17) vedtas følgende;

  1. I tråd med krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og bygningsloven §11-14 sendes forslag til nye snøskuterløyper ved Skallnesvannet/Urnesvannet, Vasavannet, Langsmedvannet og Andersbyvannet i Vadsø kommune ut på høring og legges ut til offentlig gjennomsyn
  2. Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes nettsider. Sektormyndigheter samt aktuelle rettighetshavere i området tilskrives særskilt. Frist for å komme med innspill settes til min 6 uker etter utlegging
  3. Sammen med nødvendig detaljert kart som viser foreslått trase, forslag til bestemmelser for den aktuelle løypa legges også ut saksfremstilling samt underliggende rapporter

Ut på høring legges herved forslag om nye traseer for snøskuterkjøring til- og på vannene Skallnesvannet-Urnesvannet, Vasavannet, Langsmedvannet og Andersbyvannet med tilhørende bestemmelser. I tillegg legges følgende dokumenter ut i sakens anledning;

  • Samlerapport for vurdering av ulike hensyn i hht lov om motorisert ferdsel i utmark med tilhørende nasjonal forskrift
  • Vedlegg til samlerapport med ulike kartillustrasjoner
  • Sakspapir som viser den politiske behandlingen av saken fra kommunestyrets vedtak 16.02 2017 til vedtak om høring 25.01 2019

Dokumenter:

 

 

Frist for innspill og merknader settes til tirsdag 19.03 2019 kl 15.00. Alle innspill og merknader sendes Vadsø kommune, postmottak@vadso.kommune.no og merkes med vår ref 17/137.