Høring: Frivillighetserklæring Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker innspill til innhold i en frivillighetserklæring, i et samspill med frivilligheten i kommunen. Det vil etter høringsperioden bli innkalt til et møte med frivillig sektor hvor innspillene  diskuteres. Modellen for oppsettet i utkastet til erklæring som er brukt er etter standard fra KS, og de aller fleste kommunene i Norge som har en frivillighetserklæring har benyttet denne.

Kulturdepartementet, som har det overordnete ansvaret for å koordinere regjeringens frivillighetspolitikk, la i 2014 fram regjeringens frivillighetserklæring. Den skulle legge rammer for dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen. Bakgrunnen var at frivillighet er en avgjørende del av nesten alle samfunnsområder og man ønsket å sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med regjeringen, uavhengig av hvilket departement man henvender seg til.

KS har også engasjert seg i frivillighetspolitikken, og har oppfordret norske kommuner til å utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk. Kun ca 30 % av landets kommuner har en frivillighetspolitikk.

I tillegg har KS sammen med Frivillighet Norge signert en Felles plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Denne er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor.

Vadsø kommune vedtok allerede i 2006 å sette i gang et systematisk samarbeid med frivillig sektor og næringsliv. I februar 2016 vedtok kommunestyret å gjennomgå sin frivillighetspolitikk, og se denne i sammenheng med integrering av flyktninger og asylsøkere. Det skulle vurderes hvorvidt de rammene og den innretning man har på frivillighetsarbeidet inkluderer eller ivaretar de utfordringene kommunen har med hensyn til dette arbeidet.

Innspill sendes til:            postmottak@vadso.kommune.no

Høringsfrist:                     8.mars 2019

For spørsmål, ta kontakt med Eva Steen Jenssen, esj@vadso.kommune.no.

Dokumenter:

Linker: