Høring - Planprogram for kommunedelplan for helse, rehabilitering og omsorg - 2022-2032

I henhold til plan - og bygningslovens § 11 - 12 og § 11 - 13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for helse, rehabilitering og omsorg 2022-2032. 

Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en ny kommunedelplan for helse, rehabilitering og omsorg 2022-2032. Planen skal sikre at kommunens innbyggere gis riktige tjenester av god kvalitet til riktig tid. Planprosess og medvirkning Forslag til planprogrammet er nå på høring og offentlig ettersyn i seks uker frem til 3. desember 2021. Endelig planforslag forventes lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden april til juni 2022, og vedtak av planen forventes i juni 2022.

Denne oppstartsmeldingen, forslag til planprogram og mer informasjon om planarbeidet kan ses på Vadsø kommunes hjemmesider:

For å sende inn høringsuttalelse benyttes forannevnte lenke.

Merknader og innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig innen tidsfristens utløp den 3. desember 2021.