Høring – Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg på lokalitet Lille Salttjern

Marelius Consulting søker om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i Vadsø kommune.

Område: Lille Salttjern – Posisjon i grader og desimalminutter kartdatum:

1.X: 7775100          Y: 610540 (nordvest)

2.X: 7774200          Y: 610540 (sørvest)

3.X:7776020           Y: 615480 (nordøst)

4.X: 7775220          Y: 615480 (sørøst)

5.X: 7775140          Y: 613000 (midt)

I kommunens kystsoneplan er området avsatt til akvakultur.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.05.2018 - 22.06.2018.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Vadsø kommune; postmottak@vadso.kommune.no innen 22.06.2018 og merkes med «Merknader – søknad om tillatelse til akvakultur lokalitet Lille Salttjern.

Dokumenter: