Høring – Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg på lokalitet Paddeby-Andersby i Vadsø kommune

Marelius Consulting søker om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av tare i Vadsø kommune.

Område: Paddeby-Andersby

Kartkoordinater:

1.X: 7778535          Y: 593280 (nordvest)

2.X: 777340            Y: 593140 (sørvest)

3.X: 7775960          Y: 599660 (sørøst)

4.X: 7777155          Y: 599720 (nordøst)

5.X: 7777300          Y: 596360 (midt)

Klikk for stort bilde

I kommunens kystsoneplan er området avsatt til akvakultur.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 02.05.2018 - 30.05.2018.
Eventuelle merknader til søknaden sendes til Vadsø kommune; postmottak@vadso.kommune.no innen 30.05.2018 og merkes med «Merknader – søknad om tillatelse til akvakultur lokalitet Paddeby-Andersby.

 

Dokumenter: