Kommunal kompensasjonsordning ifm. pandemien til lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner

Regjeringen har besluttet å avsette 250 millioner kr til å gjennomføre en fjerde tilskuddsrunde med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Ordningen er innrettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien. Vadsø kommune har mottatt 2 536 000 kr, som er søkbar t.o.m. 15. desember 2021.

Vadsø indre havn stille vær - Klikk for stort bilde Midlene i denne kompensasjonsrunden er fordelt til kommuner i fylker eller reiselivsregioner som normalt har høy andel overnattingsbesøk fra gjester utenfor EØS før 2020. Intensjonen er å bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

Søknad

Søknader leveres via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no, velg støtteordningen som heter: (4) Vadsø kommune kompordning runde 4.

Det kan bare gis støtte til bedrifter innen overnatting, reisearrangører/opplevelsesbasert reiseliv, turbiltransport, drosjebilvirksomhet og serveringsvirksomhet. Disse bedriftene kan motta støtte dersom de:

  • har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen,
  • har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur,
  • er gjenstand for tap av varer pga covid-19- pandemien.

Søknader behandles etter reglene for den notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket. Bedriften kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Vadsø kommune. Ved innsending skal søknaden vedlegges en bekreftelse fra autorisert regnskapsfører (evt. revisor) på:

  1. at søknaden gir et korrekt bilde av virksomhetens situasjon mht. kostnader/tap, og  
  2. at virksomheten ikke er under avvikling (motsatt fall diskvalifiserer for støtte).

 

Søknadsfrist

Søknad må være levert senest 15. desember 2021.

Beregning av støtte

Kvalifiserte søkere kan få sine tap/merkostnader fullt ut kompensert hvis det finnes tilgjengelige midler. I motsatt fall får kvalifiserte søkere tildelt en støtteandel som tilsvarer forholdet mellom dennes godkjente søknadsbeløp, og summen av alle kvalifiserte søkeres godkjente søknadsbeløp. Eksempel: En bedrift som får godkjent et søknadsbeløp som utgjør 5 % av summen av alle godkjente søknadsbeløp, vil motta støtte tilsvarende 5 % av tilgjengelige midler. 

For å sikre at støtten ikke fører til overkompensasjon, vil kommunen vurdere avkortning av støtten opp mot tidligere tilskudd som søkeren har mottatt knyttet til samme formål, som nasjonale støtteordninger og kommunal kompensasjonsordning runde 1-3. For lokale virksomheter som er del av et større konsern, vil kommunen vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbel kompensasjon.   

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med GründerTorget v/ Ulf Holsbø på tlf 45 40 47 66 eller på e-post ulf@trivselslaben.no.