KUNNGJØRING AV PLANVEDTAK I HHT PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §11-15

Vadsø kommune vedtok i kommunestyret 3.september 2020 i sak 60/20 -Kommunedelplan Kiby:

«Vadsø kommune vedtar Kommunedelplan Kiby med vedlegg slik den foreligger for kommunestyret.

- Vadsø kommune går i dialog med Avinor for mulighetene for modernisering og klargjøring av flyplassen, for tilrettelegging for fremtidige nullutslippsfly.»

Plandokumentene består av:

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) §11-15. Innenfor planavgrensningen vil Kommunedelplan Kiby vedtatt 03.09.2020 erstatte Kommuneplanens arealdel fra 2012, og er nå bindende for framtidig arealbruk i området. Vedtaket kan ikke påklages jfr PBL §11-15.

Kommunen takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn; se kommunestyrevedtak med saksfremlegg.