Kunngjøring av vedtak om nye snescooterløyper i Vadsø kommune

I tråd med nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4 a jfr plan- og bygningsloven §12-12 meddeles de herved om vedtak gjort av hovedutvalg for Plan, Miljø og Kommunalteknikk i møte 02.09 2019 (sak 66/19):

Hovedutvalg PMK viser til kommunestyrets vedtak 16.02 2017 (sak 8/17) pkt 3 med fullmakt til å i forskrift fastsette adgang til ferdsel på islagte vann samt møte i hovedutvalg PMK 21.06 2019 (sak 44/19) hvor vedtak om opprettelse av nye snøskuterløyper ble utsatt i påvente av nærmere avklaring. 

 

  1. Hovedutvalg PMK, Vadsø kommune vedtar i medhold av lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag samt forskrift av 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §4a å opprette snøskuterløyper for ferdsel til- og ferdsel på følgende islagte vann; Skallnessvannet/Urnesvannet, Vasavannet, Langsmedvannet og Andersbyvannet i Vadsø kommune 
  2. For Vadsø kommunes samlede vurdering, vektlegging og hensyntaking av de ulike interesser vises det til saksutredning. Basert på denne vil det selv etter etablering av avbøtende tiltak være gjenstående interessekonflikter knyttet til friluftsliv spesielt for løype til/på Skallnesvannet/Urnesvannet. Med bakgrunn i den positive betydningen løypa synes å ha for tradisjonell utfart og rekreasjonsmuligheter vedtas likevel også denne løypa opprettet 
  3. Hovedutvalg PMK, Vadsø kommune gir følgende bestemmelser for disse løypene:

 

§ 1. Formål 

Forskriften skal gi bestemmelser om ferdsel til- og rasting på islagte vann i Vadsø kommune 

§ 2. Virkeområde

 Forskriften gjelder for følgende områder i Vadsø kommune som berøres av skuterløyper:  

-Skallnesvannet og Urnesvannet med tilhørende avkjøringsløype fra snøskuterløype nr 10 KrampenesFalkgårselva til Urnessvannet og videre til Skallnesvannet 

-Vasavannet med tilhørende avkjøringsløype fra snøskuterløype nr 6 Betongstasjonen-Vasavannet til Vasavannet

-Langsmedvannet med tilhørende avkjøringsløype fra snøskuterløype nr 5 Langsmedvannet og snøskuterløype nr 7 Golnes-Langsmedvannet og til Langsmedvannet 

-Andersbyvannet med tilhørende avkjøringsløype fra snøskuterløype nr 4b Andersbyvannet til Andersbyvannet

§ 3 .Bestemmelser om bruk

 Bruk av snøskuter etter denne forskrift er bare tillatt når den aktuelle skuterløype er entydig merket i terrenget og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt etter 4. mai   I skiltet område/sone er det ikke tillat å kjøre mer enn 100 m ut til hver side fra løypene for å raste. Etter rasting skal rasteplassen ryddes. 

Hastighet reguleres av forskrift 14. desember 2001 nr. 1412 om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel. Maksimal hastighet for ferdsel på de aktuelle islagte vann er 40 km/t.  Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter etter denne forskrift med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Stenging bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og i elektroniske medier. 

§ 4. Sikkerhet 

Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg, samt være oppmerksom på at det vil være lokalt varierende forhold. Den som ferdes på islagt vann etter denne forskrift må også være oppmerksom på at ferdsel utenfor merket løype medfører økt risiko for uønskede hendelser som følge av nedsatt sikt, vanskelige værforhold og opparbeide forhøyninger, dumper etc. På flere vann er det områder hvor det kan forekomme usikker is eller råker i isen. I disse områdene er motorferdsel forbudt. Disse områdene vil bli merket med egne forbudsskilt.   

§ 5. Gompi, campingsvogner 

Hensetting av gompi, bu, campingvogn eller annet byggverk tilrettelagt for transport med snøskuter regnes ikke som rasting, og er ikke tillatt i forbindelse med motorferdsel etter denne forskrift.   

§ 6. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks

 

4. Rådmannen innarbeider disse bestemmelsene i egen forskrift og etablerer forskriften i tråd med gjeldende bestemmelser så snart som mulig.

Sakens dokumenter:

 

Utvalgets vedtak kan i hht nasjonal forskrift §4a siste ledd påklages av grunneiere, rettighetshavere til eiendommer i influensområdet, Sametinget, berørt reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesse blir berørt av nye løyper, nabokommuner samt berørte statlige og regionale organer. 

Klager må sendes skriftlig til Vadsø kommune, postboks 614, 9811 Vadsø innen 10.10 2019. Vadsø kommune oppfordrer alle til bruk av elektronisk kommunikasjon til postmottak@vadso.kommune.no  Alle klager merkes med vår referanse 17/137.