Kunngjøring - Kommunal planstrategi Vadsø kommune 2020-2023

Vadsø kommune skal i kommunestyret 29.oktober vedta «Kommunal planstrategi for Vadsø kommune 2020-2023».

I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, forkortet PBL) § 10-1 så skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Denne skal i hht PBL vedtas senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et grunnlagsdokument som skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Den skal bidra til at planleggingen blir behovsstyrt, at den ikke blir mer omfattende enn nødvendig og at den skal være systematisk. Planstrategien skal ta stilling til om kommuneplanen skal videreføres eller om hele eller deler av den skal revideres.

 

Forslag til vedtak (utkastet til strategi) skal offentliggjøres senest 30 dager før vedtak, dvs senest 29.september 2020.

Dokumentet kan også leses i skriftlig form på Servicekontoret,Rådhusgt 5.