Kunngjøring - Melding om vedtak på nordsamiske og kvenske lufthavnnavn

Vadsø kommune kunngjør at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju nordsamiske og seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke. I Vadsø kommune er følgende vedtatt:

Kvensk:

Vedtak

Navn på

Norsk

Merknader

Vesisaari

Lufthavn

Vadsø

Nominativs form av stedsnavnet

Vesisaaren lentohamina

Lufthavn

Vadsø lufthavn

Genitivs form av stedsnavnet

 

Nordsamisk:

Vedtak

Navn på

Norsk

Merknader

Čáhcesuolu

Lufthavn

Vadsø

Nominativs form av stedsnavnet

Čáhcesullo girdihámman

Lufthavn

Vadsø lufthavn

Genitiv-akkusativs form av stedsnavnet

 

Vedlegg

 

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stedsnavn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Kopi av en eventuell klage sendes Vadsø kommune v/ PMK, Postboks 614, 9811 Vadsø. Klage kan også sendes til postmottak@vadso.kommune.no.