Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.
Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

Vi takker for alle innspillene vi har fått inn så langt. På denne nettsiden kan du lese hvordan ditt innspill er hensyntatt i planarbeidet så langt.

Formålet med kystsoneplan for Varanger er å utarbeide en helhetlig plan for kommunenes sjøarealer og et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan på kommuneplannivå.

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt i styringsgruppa i møte 10. desember 2020, sak 05/20. 

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11, samt forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.Styringsgruppa er delegert myndighet som interkommunalt planutvalg.

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no .

Vegar Nilsen Trasti
Prosjektansvarlig
Kystsoneplan for Varanger


Innkomne innspill til planprogrammet finner du her: