Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen på høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret i Vadsø vedtok 5.mai 2022 i sak 44/22 høringsutkast for Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen i Vadsø kommune. Planutkastet sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i perioden 5.mai til 30.juni 2022.

Foto: iFinnmark/ Ole Gunnar Onsøien  Vadsø kommune startet en områderegulering av området Midtbyen sør - Ørtangen høsten 2017. Planen er forankret i kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019, og skal legge til rette for konsentrert byutvikling for å styrke sentrum som bosted, skape flere gode sosiale møteplasser, samt utvikle byen som nærings- og servicesenter i hht gjeldende kommuneplan.

Områdereguleringen legges ut på offentlig høring i 8 uker. Innspill sendes innen 30.juni 2022 via kommunens nettside:

Her finner du planutkastet og tilhørende dokumenter, samt kommunens saksbehandling: