Oppstart av arbeidet med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune

I tråd med Lov om endring i lov om motorisert ferdsel i utmark av 19. juni 2015 har Vadsø kommune startet prosessen med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. De etablerte snøskuterløyper er de løyper som ble opprettet i medhold av forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune 22. mars 2002 nr 1903, samt påfølgende endringsforskrift 16. mars 2005 nr 258

Kommunestyret vedtok i møte 18.02 2021 (sak 17/21) følgende:

  1. Kommunestyret ber om at det gjennomføres nødvendige utredninger, høringer og avveininger av ulike hensyn knyttet til etablert snøskuterløypenett i Vadsø kommune
  2. Kommunestyret anser etablert løypenett som ukontroversielt og ber om å bli forelagt endelig vedtak om godkjenning av disse til møte 10.06 2021
  3. Utvalg PMK gis fullmakt til å forestå nødvendig prosess, herunder godkjenne samlerapport for høring, frem til endelig vedtak i kommunestyret 10.06 2021

Arbeidet med nødvendige utredninger, vurderinger av ulike hensyn og ev avveininger er igangsatt og vil legges fram for Utvalg PMK i møte 10.03 2021. I etterkant av dette vil det legges ut til offentlig gjennomsyn i tråd med gjeldende bestemmelser. Her vil det være åpent for alle å gi innspill i tilknytning til saken. Det tas sikte på at sak om  regodkjenningen av disse etablerte snøskuterløypene vil finne sted i kommunestyrets møte 10.06 2021.

Rådmannen