Vadsø kommunes økonomiplan 2022-2025

Vadsø kommunes økonomiplan rulleres hvert år, med behandling og vedtak i kommunestyret i desember.

Økonomiplanen inneholder budsjett for det kommende år, økonomiplan med investerings og driftsrammer for de kommende  fire år, oversikt over sentrale prioriteringer og mål for kommuneplanens samfunnsdel.

Priser og betalingssatser for de ulike kommunale tjenestene skal vedtas samtidig med kommunens årsbudsjett.

Formannskapets behandling

Formannskapet behandlet 25. november rådmannens forslag til budsjettet for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Årsbudsjett og økonomiplan behandles i kommunestyret den 16.12.21.

Kommunestyrets behandling

Kommunestyret behandlet 16. november forslag til budsjettet for 2022 og økonomiplan for 2022-2025. 

Regnskapsrapport 1. tertial inkl. budsjettreguleringer

Pr. April

Regnskapsrapport 2. tertial

Pr. august