Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for oppvekst og høring av planprogram

I hht Plan- og bygningsloven varsles det om at Vadsø kommune har startet arbeid med kommunedelplan for oppvekst. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

 Formålet med planarbeidet er å utarbeide en ny kommunedelplan for oppvekst 2022-2032. Oppvekstplanen skal være en plan for hvordan Vadsø kommune skal tilrettelegge for at alle barn og unge i Vadsø kommune skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.

Forslag til planprogram er nå på offentlig ettersyn og høring i åtte uker frem til 13.05.2022. Informasjon om forslaget til planprogram og planarbeidet for øvrig finner du på kommunens hjemmeside. Et eksemplar av utkastet til planprogram finnes på kommunens servicekontor.

Er du engasjert i hvordan kommunes oppvekstsektor skal være i framtiden, kan du sende høringsuttalelse til kommunen digitalt på https://innsyn.vadso.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=hoering&showresults=true&tomtsok=false.

Frist 13.05.2022.

 

Link til dokumenter: