Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan og høring av planprogram for Kommunedelplan Kiby

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for Kiby. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring.

Planområdet ligger øst for Vadsø sentrum, og omfatter begge sider av E75.

Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fremtidig detaljregulering av utvidet rullebane ved Vadsø lufthavn med tilhørende infrastruktur, samt fremtidig detaljregulering av gang- og sykkelvei mellom Ytrebyen og Kiby. Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet.
Planområdet er vist innenfor stiplet linje (planavgrensning) på kartet nedenfor og utgjør cirka 6957 daa.  Forslag til planavgrensning er satt med romslig avstand fra tiltakene som er utgangspunktet for dette planarbeidet (utvidelse av lufthavn og ny gang- og sykkelvei). Dette er gjort for å sikre at støysone for fremtidig utvidet lufthavn kommer innenfor plangrensen. 

Klikk for stort bilde

For ny sykkel- og gangvei mellom Kiby og Ytrebyen, er det to ulike alternative løsninger som skal utredes. Det ene alternativet er å legge gang- og sykkelveien på nordsiden av E75, og det andre alternativet er å legge den på sørsiden av E75.

Utredningen av planforslaget vil være på et overordnet nivå, og planens konsekvenser for en rekke tema vil bli vurdert, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 21. I tillegg vil det bli utarbeidet en kartlegging av fremtidige støysoner og høyderestriksjonsområde for en utvidet rullebane ved Vadsø lufthavn.

Planprosess og medvirkning

Forslag til planprogrammet er nå på høring og offentlig ettersyn i seks uker frem til 24.05.2019. Endelig planforslag forventes lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden juni-august, og vedtak av planen forventes i september 2019.

For områdene utover gang- og sykkelvei og utvidet lufthavn ønsker kommunen å videreføre eksisterende arealbruk. Kommunen ønsker derfor ikke innspill til ny arealbruk utover det som gjelder gang- og sykkelvei og utvidet lufthavn. Kommunen ønsker i denne omgang innspill til planprogrammet i sin helhet og til utredningstemaene.

Forslag til planprogram og mer informasjon om planarbeidet finner du nederst på siden.  Planprogrammet legges i tillegg tilgjengelig på Servicekontoret i Rådhusgata 5.

Merknader og innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig til
Norconsult AS v/Magne Haukås,
Pb. 234,
8001 Bodø
,
e-post: magne.haukas@norconsult.com,

Tidsfristens utløp den 24.05.2019

Dokumenter: