Varsel om oppstart av regulering for parkeringsplasser Vadsø helsesenter

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med følgende detaljreguleringsplaner:

  • 5405 2022002 Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Idrettsveien)
  • 5405 2022003 Parkeringsplass for Vadsø helsesenter (Bekkefaret)

Forslagsstiller er Vadsø kommune, plankonsulent er Multiconsult Norge AS.
I forbindelse med etablering av nye sengeplasser ved Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og omsorgssenter er det avklart at dagens parkeringsdekning ikke er tilstrekkelig. Det ønskes derfor igangsatt arbeid med to detaljreguleringsplaner som hver skal legge til rette for etablering av 50 parkeringsplasser.

 

Dokumenter:

Høringsfrist
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  +47 95814518.
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Vadsø kommune på postmottak@vadso.kommune.no, innen 22.04.2022.