Varsel om oppstart og planprogram på høring og offentlig ettersyn - kommuneplanens samfunnsdel for Vadsø 2022-2032

Det varsles med dette oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i tråd med plan- og bygningslovens § 11-12. Planarbeidet skal gjennomføres slik det framgår av forslag til planprogram. Programmet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 31.mars – 31.mai 2022.

Planprogrammet redegjør for hvilke temaer som skal tas opp i kommuneplanens samfunnsdel og beskriver hvilken medvirkning det legges opp til i planarbeidet. Det skal sikre at de viktigste temaene som kan påvirke utviklingen av Vadsøsamfunnet fram mot 2032 er med i planarbeidet, og at alle som ønsker å bidra til innholdet i samfunnsdelen blir involvert.

Høringsinnspill til planarbeidet sendes digitalt via denne linken innen 31.mai 2022; https://innsyn.vadso.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022000427&

Forslag til planprogram finnes på kommunens hjemmeside; https://pub.framsikt.net/plan/vadso/plan-02dc1e56-b7f7-40d1-804a-750a8f2db417-12989/#/, samt på kommunens servicekontor i Rådhusgata 5.

For informasjon om planarbeidet, kontakt Eva Steen Jenssen på tlf 78 94 23 52 eller esj@vadso.kommune.no.