Helse, rehabilitering og omsorg

Kommunalsjef: Fiona Sahl.

HRO - stab

Staben har ansvar for saksbehandling og oppfølging på områder som støttekontakter, brukerstyrt personlig assistanse, individuelle planer, omsorgslønn og klagesaksbehandling. De har også ansvar for mottak og registrering av søknader om tjenester, henvendelser fra innbyggere om våre tjenester og de ivaretar også sekretærfunksjonen for inntaksteamet, som behandler alle søknader om tjenester.

Staben har videre systemansvar for ulike IT systemer, prosjektlederoppgaver knyttet til utviklingsområder som for eksempel velferdsteknologi og nye arbeidsmetoder i HRO. Driftsoppgaver knyttet til lønn og personalområdet for enkelte enheter i HRO, pasientreiser, utkjøring av mat til hjemmeboende brukere, overordnede oppgaver knyttet til brannvern og beredskap ivaretas også av staben.

Det psykososiale kriseteamet er også organisert under kommunalsjef HRO.