Ambulerende enhet

Ambulerende enhet i Vadsø kommune yter helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i kommunen. Målsetningen for oss er at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig.

Målgruppe

  • Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som har krav på nødvendig helsehjelp.
  • Akutt og kronisk syke
  • Eldre med redusert almenntilstand
  • Funksjonshemmede som ikke kan ivareta egne grunnleggende behov.
  • Lovgrunnlaget enheten jobber etter:
    • forvaltningsloven
    • pasient- og brukerrettighetsloven

Leder er Anja Betsi Terentieff, fagleder / nestleder er Simone Gærne.