Finnstjerna bofellesskap

Finnstjerna består av tjenester i form av miljøtiltak til psykisk/fysisk funksjonshemmede som har ulike hjelpebehov, samt avlastningstiltak.

Finnstjernas brukere er en svært sammensatt gruppe. Det betyr at behovet til brukerne også er forskjellig. Virksomheten yter derfor et vidt spekter av tjenester, alt fra veiledning og hjelp til totalomsorg for sterkt hjelpetrengende i Vadsø kommune.

Målgruppe

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som har krav på nødvendig helsehjelp.

Brukere som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Lovgrunnlaget enheten jobber etter:

  • forvaltningsloven
  • pasient- og brukerrettighetsloven

Finnstjerna har 41,46 % stillinger med ca. 70 ansatte som jobber i en tredelt turnusordning og 6 stillinger i administrasjonen.