Helseenheten

Helseenheten består av følgende virksomheter.

Legetjenesten

I Vadsø har vi 9 fastleger, 1 turnuslege og ½ kommunal legestilling.

Legene inngår i fastlegeordning med øyeblikkelig hjelp og legevakttjeneste. Alle fastlegestillingene er kommunalt ansatte. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Turnuslegene har tjenestetid på 6 mnd. Det kommer nye turnusleger 1.mars og 1.september.

Merkantil tjeneste

Deres oppgaver er i hovedsak relatert til legetjenesten og helsestasjonen. De betjener resepsjonen/ timebestillingen på telefon og på nett og reseptbestillingene. De organiserer dialogmøter med Nav, månedlig plan for legene, post, arkiv og regnskap. De har også ansvaret for oppfølging av betalingsautomaten som leases fra Credicare.

Sykepleiertjenesten

Sykepleierne ved helseenheten betjener legevakttelefonen, bistår legene i den medisinske behandlingen, gir lysbehandling og har ulike oppgaver på skiftestua.

Helseenheten har også kreftsykepleier som gir poliklinisk behandling i samarbeid med legen. 

Dessuten har enheten i samarbeid med Helse Finnmark, et poliklinisk tilbud om dialysebehandling.

Laboratorietjenesten

Enheten utfører laboratorietjenester i forbindelse med den medisinske behandlingen i kommunehelsetjenesten.

Jordmortjenesten

I Vadsø har vi 1 jordmor. Hun gir svangerskapsomsorg, bistår fødende og gir etterkontroll etter fødsel. Det er også jordmor som gir prevensjonsveiledning og tar celleprøver. Jordmor bidrar også med samtaler til ungdom som kommer til ”helsestasjon for ungdom”.

Helsestasjonstjenesten (helsesøstre)

Helsesøstrene har forebyggende helsearbeid ovenfor småbarn, barn i skolealder og elever ved videregående skole. De gir vaksinasjoner og helsekontroller i samarbeid med lege, gir helsefaglige råd og samtaletilbud. Egen helsestasjon for ungdom på kveldstid 1 gang pr. uke.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten i Vadsø består av 3 kommunalt ansatte fysioterapeuter ved Helseenheten, og 2 private institutter.

Fysioterapitjenesten skal igjennom å forebygge og behandle sykdom og/eller skade i bevegelsesapparatet.

De private instituttene er:

  • Nyborgveien Fysioterapi v/Arne Huru
  • Fysio Nord AS v/Astrid Harila og Hege Breidalen

Ergoterapitjenesten:

Tjenesten består av 2 ergoterapeuter og 1 vaktmester.

Ergoterapeutene deltar i helsefremmende og forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering. Målet med ergoterapi er at innbyggerne skal ha sosial deltagelse i samfunnet og trygghet i egen hverdag. Det er et mål å forebygge ulykker, isolasjon og å bidra til at brukerne er mest mulig selvhjulpen i sin hverdag.

Ergoterapitjenesten er Hjelpemiddelsentralen i Finnmark sin kontakt i Vadsø kommune, og har ansvaret for et kommunalt hjelpemiddellager. Dette er lokalisert til Varanger Asvo. 

Vaktmesterens oppgaver er montering og vedlikehold av hjelpemidler som formidles til brukerne.