Jobbe i Vadsø kommune

Vi endrer vårt system for ledige stillinger og i en overgangsperiode vil du finne ledige stillinger i Vadsø kommune på to steder. 

Når du søker på disse stillingene må du søke via den løsningen de er utlyst i. 

De fleste mennesker som bor i Vadsø kommune ser de tjenestene vi leverer. De har barn og barnebarn i skoler og barnehager. Noen blir tatt vare på av helsetjenesten, noen er pårørende. Når det brenner, kommer vi å slukker brannen. De får sitt søppel hentet, de har vann i krana og har fastlegen sin på helsesentret. Noen er utenfor arbeidslivet, noen på vei inn..

Som ansatt i kommunen er du med å utføre disse oppgavene som er så viktig for enkeltmenneskene og samfunnet rundt oss. Derfor har vi ansatt leger, sykepleiere, lærere, sosionomer, barnevernspedagoger, økonomer, samfunnsvitere, statsvitere, ingeniører, ergoterapeuter, kokker, fysioterapeuter, brannkonstabler, jordmor, helsesøster, bibliotekarer, vernepleiere, spesialsykepleiere, fagarbeidere, barnehagelærere, kulturskolelærere, servicemedarbeidere, vaktmestere, teknikere og sekretærer, og mange mange flere.

Lærlingeordningen

Overgangen fra skole til arbeidslivet kan for mange være stor. Våre lærlinger får erfarne og dyktige veiledere som har lang fartstid i sitt yrke, og lærlingene kommer raskt inn i arbeidsmiljøet.

Vadsø kommune er godkjent lærebedrift innen en rekke områder, og tar inn nye lærlinger hvert år. Vi har hatt flest lærlinger innenfor helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget og IT.  Vi har som mål å øke andel lærlinger. Innen 2020 skal vi ha til sammen 12 lærlinger pr år. Vi er tilknyttet Opplæringskontoret for offentlig sektor i Finnmark.

Lønns- og personalpolitikk

Kompetanse

Vadsø kommune skal til enhver tid ha medarbeidere med den kompetansen som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en rasjonell og effektiv måte. I Vadsø kommune skal kompetanse lønne seg. Våre medarbeidere oppfordres til grunn- og videreutdanning, og innenfor prioriterte områder bidrar kommunen med stipendordninger eller annen finansiering som permisjon med hel eller delvis lønn. Innen 2020 skal alle ansatte i Vadsø kommune ha en fagutdanning.

Stipend for sykepleierstudenter

Vadsø kommune deler ut to stipend til vadsøungdom som vil ta sykepleierutdanning. Stipendene er på kr 30 000,-. Søknadsfrist er 15. august.

Heltidskommune

Alle ansatte i Vadsø kommune skal ha en stilling som de er fornøyd med og kvalifisert for. Vi jobber kontinuerlig for å redusere uønsket deltid.

Livsfase

I løpet av et arbeidsliv går du gjennom ulike livsfaser. Livsfasene utløser ulike muligheter utfordringer og behov.

Vadsø kommune er en IA virksomhet. Gjennom intensjonsavtalen om et Inkluderende arbeidsliv jobber vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene med å legge til rette for at ansatte kan være i arbeid lengre, at ansatte med nedsatt funksjonsevne skal kunne inkluderes i arbeidslivet, og redusere sykefraværet.