Lønnspolitisk plan

Vedtatt i Vadsø kommunestyre 15.desember 2016.

Innledning

Vedlegg

Lokal lønnspolitikk for ansatte i Vadsø kommune

Til toppen

Vadsø kommunes lønnspolitikk er utarbeidet i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. Politikkområdene har vært diskutert i Administrasjonsutvalget, og i enkeltmøter med fagforeningenes representanter før strategidokumentet ble ferdigstilt. Arbeidet med planen hatt utgangspunkt i arbeidstakerorganisasjonenes innspill, og utarbeidet av personalavdelingen. Planen har vært til høring hos HTV.

Lønnspolitikken er fundert på lønnspolitikken i KS slik den er nedfelt i Hovedtariffavtalen (HTA) og i de særavtaler som er inngått mellom partene. I tillegg er det inngått lokale særavtaler i Vadsø kommune. Se vedlegg med oversikt over lokale særavtaler i Vadsø kommune.

Det er naturlig å se lønnspolitikken i sammenheng med Vadsø kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, personalpolitikk, kompetanseplan med tilhørende handlingsplan og rekrutteringsplan.

Bakgrunn

Til toppen

Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune, andre kommuner, Statens vegvesen, Fylkesmannen, Bufetat og NAV, så vel som privat næringsliv i kampen om de dyktigste medarbeiderne. Dette skaper press fra omgivelsene, egne ansatte og ledere om å ha en dynamisk, fleksibel og konkurransedyktig lønnspolitikk.

OVERORDNEDE MÅL OG PRINSIPPER FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK

Til toppen

Vadsø kommunes personalpolitikk skal underbygge kommunens målsettinger og resultatkrav innenfor de tjenesteområdene og støttefunksjonene som kommunen til enhver tid forvalter. Lønnspolitikken er en viktig del av personalpolitikken og skal utøves med bakgrunn i kommunens oppgaver, personalsituasjon og budsjett – og under hensyn til hvilke tiltak som er nødvendig for å nå kommunens mål.

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lønnsfastsettelse ved rekruttering og tariffestede lønnsforhandlinger og legges til grunn for avlønning av arbeidstakere.

Vadsø kommunes lønnspolitikk

Til toppen

Vadsø kommunes lønnspolitikk skal stimulere til utvikling, effektivitet og målrettede resultater. Lønnspolitikken skal være et virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere. I hht. HTA pkt 3.2 skal lønnspolitikken blant annet bidra til å:

 • motivere til kompetanseutvikling
 • motivere til mer heltid
 • beholde, utvikle og rekruttere
 • sikre kvalitativt gode tjenester
 • fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene

Den lokale lønnspolitikken skal:

 • utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement
 • legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter
 • angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger
 • etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling
 • vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling

Mål for lokal lønnspolitikk

Vadsø kommunes lønnspolitikk knyttet til Vadsø kommunes overordnede strategier og sektorplaner, og er ett av flere redskaper for å sikre gode tjenester til innbyggere og besøkende i Vadsø kommune.

Kompetansemål

Alle fast ansatte skal innen 2020 ha kvalifikasjoner på minimum fagarbeidernivå.

Utdanning skal lønne seg. Vadsø kommune skal ha en lønnspolitikk hvor relevant utdanning skal lønne seg, og legge til rette for at kompetanse som er vanskelig å rekruttere verdsettes.

Heltidskommune

Undersøkelser viser at bruk av små stillinger hemmer læring og kompetanseutvikling[1]. Vadsø kommunes lønnspolitikk skal fremme en heltidskultur og redusere uønsket deltid.

Stabil arbeidskraft

Vadsø kommunes lønnspolitikk skal ta hensyn til utfordringer knyttet til rekruttering og stabilisering. Lønnsvurdering etter endt prøvetid kan være et tiltak.

Lønnen skal stå i forhold til den enkelte arbeidstakers arbeids- og ansvarsområde, kompetanse, innsats og resultater. Markeds- og rekrutteringssituasjonen vil også påvirke lønnsfastsettingen, og i en del tilfeller kan dette føre til at ansatte får bedre lønnsbetingelser enn andre med sammenlignbare stillinger/kvalifikasjoner.

Arbeidsgiverpartene på alle enheter er ansvarlig for lokal gjennomføring og oppfølging av kommunens lønnspolitikk.

[1] Sollien, Tone Horne m.fl (2010) strategisk kompetanseutvikling i kommunene. Asplan viak AS og Fafo for KS. 

Hvem omfattes av planen?

Til toppen

Vadsø kommunes lønnspolitikk tar utgangspunkt i en helhetlig betraktning av lønnsdannelsen og omhandler all inntekt som kommunens medarbeidere har som følge av sitt arbeidsforhold til kommunen, jf HTA § 1.

Taushetsplikt

Til toppen

De tillitsvalgte og kommunens representanter på alle nivå har taushetsplikt dersom de ved forberedelser til, eller under forhandlinger, får opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter bl.a. alle personvurderinger som skjer i løpet av forhåndsdrøftinger og forhandlinger.

Innsyn i lønnsopplysninger

Hva den enkelte tjener er ikke en privatsak i offentlig sektor og Vadsø kommune plikter å gi ut lønnsopplysninger på forespørsel på navngitte ansatte. Den som ber om disse opplysningene trenger ikke begrunne hvorfor man ønsker innsyn.  Hovedregelen er da at det gis ut liste med lønnsopplysninger (grunnlønn og evt tillegg), og ikke lønnsslipp. Kontonummer, fagforeningstilknytning og evt bidragstrekk er ikke offentlig.

Innsyn i forhandlingsprotokoller

Offentlighetsloven gir adgang til innsyn i forhandlingsprotokoller. Disse skal imidlertid ikke publiseres på internett eller intranett. 

Likestilling

Til toppen

Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønn og etnisitet, og skal utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement.

Fullmakter

Til toppen

Fullmakter til forhandling av lønn etter bestemmelsen i Hovedtariffavtalen i KS-området er i Vadsø kommune delegert til ass. rådmann.

All fastsettelse av lønn utover Hovedtariffavtalens minstelønnsnivå/garantilønn skal skje hos rådmannen.

STILLINGSPLASSERING

Til toppen

Alle stillinger skal som hovedregel lyses ut eksternt, dette følger av kvalifikasjonsprinsippet som krever at den best kvalifiserte søker skal ansettes i stillingen. Før det foretas stillingsutlysning, skal det foretas en konkret analyse av stillingens ansvars- og arbeidsinnhold jf. HA Del B § 3.1.d Dette for å få en korrekt innplassering med hensyn til kapittelområde, type stilling, kompetansekrav, stillingsbetegnelse, stillingskode og lønnsnivå for den aktuelle stillingen.

Innplassering ledere

Til toppen

 • Rådmann innplasseres i HTA kap 3 pkt 3.4.1 i stillingskode 9430
 • Ass.rådmann innplasseres i HTA kap 3 pkt 3.4.1 i stillingskode 9440
 • Kommunalsjefer innplasseres i HTA kap. 3. pkt 3.4.1. i stillingskode 9440
 • Enhetsledere plasseres i HTA kap. 3, pkt 3.4.2 i stillingskode 9451

Andre ledere

Til toppen

Brannsjefen innplasseres i stillingskode 8451

Rådmannen kan inngå avtale med tillitsmannsapparatet om at andre ledere med delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar innplasseres i HTA pkt 3.4.3.

Deltids/midlertidig tilsatt

Til toppen

Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling, ved utlysning av deltidsstilling skal dette drøftes med tillitsvalgte, jf. HTA 2.3.1. Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert, jf Vadsø kommunes retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.

Ansatte med formell kompetanse og som tar fagbrev, skal som hovedregel få tilbud om 100 % stilling med mindre det er åpenbare årsaker til at dette ikke er mulig. Ansatte som har mottatt stipend fra Vadsø kommune for å opparbeide seg formell kompetanse i form av fagbrev og grunnutdanning fra universitet og høgskole, skal tilbys 100 % fast stilling i kommunen innen den fagkategorien de har utdannet seg til. Enhetsleder på aktuell enhet vil gjøre en vurdering av kandidaten før tilbud gis. Ansatte som har mottatt stipend fra Vadsø kommune, og som takker nei til tilbudt stilling, skal tilbakebetale stipendet.

FASTSETTELSE AV LØNN VED TILSETTING

Til toppen

Nytilsatte i alle kapittelområder skal lønnsplasseres ut i fra kunngjøringsteksten. Det skal gjøres en helhetlig vurdering ut i fra markedssituasjonen, utfordringer knyttet til rekruttering samt lønnsmessige relasjoner. Relevant utdanning skal som hovedregel vektlegges for alle kapitler i HTA.

I tilfeller hvor ansatte søker seg til stillinger med lavere lønnsplassering, eller stillinger med lavere kompetansekrav, må den ansatte påregne at lønnsfastsettelsen følger kunngjøringsteksten. I slike tilfeller må den ansatte forvente å gå ned i lønn. Lønnen skal for øvrig stå i forhold til markeds- og rekrutteringssituasjonen.

Lønnsmessige relasjoner

Til toppen

Lønnsmessige relasjoner knyttes blant annet til vurdering av sammenliknbare stillinger. Med dette menes en vurdering av lønnsmessige relasjoner mellom stillinger/ansatte med bakgrunn i ansvar, kompleksitet, krav til kompetanse og arbeidsutførelse.  Videre presiseres det at ved all lønnsfastsettelse og lønnsutvikling i Vadsø kommune skal hensynet til likestilling mellom kjønn og etnisitet ivaretas.

Det skal som hovedregel være en lønnsmessig differanse mellom ledere og dem de er satt til å lede. Innen for enkelte områder og stillinger kan det være ansatte som lønnsmessig har lik eller høyere lønn enn sin leder.

Omplassering

Til toppen

Omplassering knyttet til overtallighet eller andre forhold som skyldes arbeidsgiver styres av HTA. Det samme gjelder omplassering som ledd i sykefraværsoppfølging.

Omplassering som retrettstilling

Det kan være flere årsaker til at en ansatt ønsker omplassering til en stilling med mindre ansvar. Ansatte som søker seg over i en ”retrettstilling” må påregne en lavere lønnsplassering. Ved vurdering av lønn og stillingskode skal det foretas en helhetlig vurdering av ansattes erfaring, kompetanse og de nye kollegaers lønnsplassering, så vel som begrunnelse for omplassering. Det må også vurderes om den ansatte skal ha med seg evt personlige tillegg som telefongodtgjørelse og lignende.

Andre forhold kan også tas hensyn til.

Ansatte i undervisningsstillinger i skolen

Til toppen

Nytilsatte lærere skal på lik linje med andre ansatte kunne forhandle lønn etter forhandlingsbestemmelsene i HTA utover kompetanselønnsystemet, jf HTA vedlegg 6. Lønnsfastsettelsen ved til setting skal basere seg på skolens, og kommunens, behov innenfor ulike undervisningsfag. Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkommende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som vedkommende hadde fullført utdanningen i sin helhet.

Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, innplasseres i stillingskode 7960 og avlønnes minimum som fagarbeider.

ENDRING AV LØNN (LOKALE FORHANDLINGER) – KRITERIER OG PROSEDYRER

Til toppen

Lokale lønnsforhandlinger foregår hvert år for kapitlene 3 og 5. For kapittel 4 avgjør de sentrale parter om hvorvidt og evt når lokale forhandlinger  skal gjennomføres.

Det skal i lokale forhandlinger åpnes for forhandlinger på endring av stillingskode (avansementsstillinger) og gruppeinnplassering. Partene kan i drøftingsmøte bli enig om at andre betingelser kan omfattes av forhandlingene.

Lønnstillegg gitt i lokale forhandlinger legges som hovedregel til grunnlønn.

4.2.2 særskilte forhandlinger kan også brukes til overnevnte i kap. 4, hvis en av partene ber om det jf HTA 4.2.2.   De lokale parter har en gjensidig rett og plikt til forhandlinger etter Hovedtariffavtalens bestemmelser jf. HTA 3.2.4.

Drøftingsmøte

Til toppen

Rådmannen innkaller til drøftingsmøte med organisasjonenes hovedtillitsvalgte. I drøftingsmøte drøftes lokale kriterier som skal legges til grunn for partenes prioriteringer. Videre skal det drøftes:

 • hvem som omfattes av forhandlingene, og om andre enn de som er ansatt på virkningspunktet skal omfattes av forhandlingene
 • partene skal også drøfte hvorvidt midlertidig ansatte skal omfattes, og evt hvem
 • partene skal også drøfte tvisteløsning ved eventuelt brudd 

Listen er ikke uttømmende

Kriterier ved lokale forhandlinger

Alle ansatte skal ha mulighet til å påvirke sin lønn og sin karriereutvikling. Arbeidsgiver skal i løpet av juni måned innkalle arbeidstakerorganisasjonene for alle kapitlene til drøftingsmøte. Det kan være ulike satsningsområder for kapittel 3, 4 og 5.

Partene kan vurdere å innføre drøftingsmøte i forkant 4.2.4 forhandlinger. Tema for slike drøftinger kan f.eks være størrelsen på kompetansetillegg.

Generelt forventes det at alle ansatte i Vadsø kommune

 • bidrar til utvikling av kommunen gjennom måloppnåelse i enheten
 • viser initiativ i forhold til effektivisering og rasjonalisering
 • viser evne og vilje til omstilling og endringer
 • gjør en innstats for likestilling og arbeidsmiljø
 • viser evne til samarbeid, kommunikasjon og problemløsning.

Rådmann og ass.rådmann

Rådmannens og ass.rådmanns lønn fastsettes av kommunen. Rådmann og ass.rådmann kan fremme krav etter HTA pkt 3.4.1, men kravet er ikke gjenstand for forhandling.

Både rådmann og assisterende rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt eller benytte sentral bistand i forbindelse med lønnsvurdering, jf HTA pkt 3.4.1.

Kommunalsjefer

Lønnen til kommunalsjefer fastsetts i lokale forhandlinger. Kommunalsjefene vurderes ut fra følgende sentrale kriterier:

 • oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
 • utøvelse av lederskap
 • uetydelige organisatoriske endringer
 • behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Vadsø kommune forventer at kommunalsjefene har fokus på måloppnåelse, overholdelse av budsjett og god personaloppfølging. Det forventes at kommunalsjefene tar et kollektivt ansvar for kommunens måloppnåelse og budsjett.

Ledere som har nyervervet kompetanse kan fremme dette i lokale forhandlinger. Prinsippet om at relevant utdanning skal lønne seg, gjelder også for ledere i kommunen.

Andre ledere

Hovedtariffavtalens pkt 3.4.2 lister opp sentralt avtalte kriterier for ledere omfattet av bestemmelsene. I tillegg skal det i drøftingene fastsettes lokale kriterier.

Vadsø kommune forventer at ledere på alle nivå i Vadsø kommune har fokus på måloppnåelse, overholdelse av budsjett og god personaloppfølging. Det forventes av ledere på alle nivå tar et kollektivt ansvar for kommunens måloppnåelse og budsjett.

Ledere som har nyervervet kompetanse kan fremme dette i lokale forhandlinger. Prinsippet om at relevant utdanning skal lønne seg, gjelder også for ledere i kommunen.

Vadsø kommune forventer at ledere på alle nivå i Vadsø kommune har fokus på måloppnåelse, overholdelse av budsjett og god personaloppfølging. Det forventes av ledere på alle nivå tar et kollektivt ansvar for kommunens måloppnåelse og budsjett.

Ledere som har nyervervet kompetanse kan fremme dette i lokale forhandlinger. Prinsippet om at relevant utdanning skal lønne seg, gjelder også for ledere i kommunen.

Kapittel 4

Endring av fastlagt lønn og/eller endring av stillingskode kan for medarbeidere i kapittel 4 i Vadsø kommune skje etter hovedprinsipper gitt i Hovedtariffavtalens (HTA) 4.A.1 Lokale forhandlinger, 4.A.2 Særskilte forhandlinger, 4.A.3 Rekruttere og beholde eller 4.A.4 kompetanse.

Kapittel 5

Lønnsfastsettelsen for ansatte i kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt. Ved lokale forhandlinger skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet, Vadsø kommunes totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet. Virkningsdato er 01.05. Partene lokalt kan bli enig om annen virkningsdato.

Oppnås ikke enighet kan hver av partene bringe tvisten inn for behandling ved lokal nemd, etter Hovedavtalen del A § 6-2.

Ansatte i kapittel 5 som har nyervervet kompetanse kan fremme dette i lokale forhandlinger. Prinsippet om at relevant utdanning skal lønne seg, gjelder også for ansatte i HTA kap 5.

Forhandlingene

Til toppen

Forhandlingene føres på grunnlag av krav fremsatt av partene. Ansatte fremmer sitt krav til arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgiver kan gi tilbud til ansatte uavhengig av fagforeningenes krav.

Arbeidsgiver representeres av rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger.

Arbeidstakerorganisasjonene er, i følge Hovedtariffavtalen, hovedsammenslutningene og hovedsammenslutningenes underavdelinger, samt frittstående forbund.

Vadsø kommune oppfordrer hovedsammenslutningenes underavdelinger til å samarbeide ved lokale forhandlinger. Vadsø kommune oppfordrer fagforeninger med bare ett medlem om å la seg representere av en hovedsammenslutning eller inngå avtale med en annen underavdeling.

Lokale forhandlinger gjennomføres etter vedlegg 3 i Hovedtariffavtalen – God forhandlingsskikk.

Generelle prinsipper for gjennomføring av forhandlinger

Til toppen

Arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentantene møter som likeverdige parterPartene møter med representanter som har de nødvendige fullmakter og kvalifikasjonerAlle møter og all informasjon som utveksles i forhandlingsmøter er strengt fortrolig. Endelig protokoll, signert av begge parter, er offentlig.

Hvem inngår i lokale forhandlinger?

Til toppen

Alle faste ansatte som er ansatt på virkningsdato er del i forhandlingene. For ansatte i kap 3 og 5 er dette 1. mai hvert år, med mindre partene i drøftingsmøte blir enig om noe annet. For ansatte i kapittel 4 fastsettes virkningsdato sentralt.

Partene kan i drøftingsmøte bli enige om at andre ansatte skal omfattes av forhandlingene. F.eks midlertidige ansatte eller ansatte som er ansatt på et senere tidspunkt enn virkningspunktet.

Lønnssamtale jf. HTA 3.2.2

Til toppen

Alle ansatte i Vadsø kommune kan be om en lønnssamtale med sin nærmeste leder. Dato for samtalen skal være avtalt innen 14 dager. Den ansatte kan la seg bistå av tillitsvalgt eller en annen tillitsperson. Tema for samtalen skal være hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling.

Det skal skrives referat dersom arbeidstaker ønsker det.

Funksjonstillegg (tilleggslønn)

Til toppen

Opprettelse av funksjoner i Vadsø kommune skjer etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjoner, og størrelsen på funksjonstillegget skal fremkomme i drøftingsreferat. En funksjon er et sett med oppgaver eller ansvar som ikke kan ses som del i stillingens ordinære oppgave og ansvar, som regel av midlertidig karakter. Funksjonen følger ikke stilling eller person, og har en gjensidig oppsigelsesfrist.

Funksjonstillegg legges på topp av grunnlønn.

KOMPETANSEPLAN

Til toppen
Les  Vadsø kommunes kompetanseplan

Vadsø kommune synliggjør kommunens kompetansebehov gjennom aktivt bruk av kompetanseplanen, og kompetanseplanens handlingsplan og rekrutteringsplan. Ansatte som tar etter- og videreutdanning som omfattes av kompetanseplanen skal, gjennom sin fagorganisasjon, gis anledning til å forhandle på endret lønn og stillingskode etter endt utdanning. Slik forhandling gjennomføres i 4.A.4 forhandlinger.

Ansatte i HTA kap. 3 og 5 omfattes ikke av kompetanseforhandlingene, og må fremme krav gjennom årlige lokale forhandlinger. Gjennom kommunens kompetanseplan gis det også mulighet for faglige karriereveier, så vel som avansementsmuligheter.

REVISJON

Til toppen

Det skal gjennomføres løpende undersøkelser av årsak til hvorfor kandidater takker nei til tilbud om stilling. Det er enhetslederne som skal kontakte kandidatene, og melde fra til rådmannen v/personal. Denne gjennomgangen skal inngå i revisjonen av lønnspolitisk plan.

Lønnspolitisk plan revideres hvert 3. år. Neste revisjon er høsten 2019.

VEDLEGG 

Rutine ved lønnsforhandlinger

Til toppen

 • rådmannen har ansvar for innkalling og gjennomføring av drøftingsmøte i forkant av  forhandlinger. Rådmannen skriver drøftingsprotokoll
 • organisasjonene har ansvar for at kriteriene gjøres kjent for medlemmene, arbeidsgiver har ansvar for at enhetslederne er kjent med kriteriene. Arbeidsgiver har ansvar for å informere ansatte som ikke er fagorganisert
 • den enkelte arbeidstaker fremmer krav til sin organisasjon med individuelle begrunnelser i hht kriteriene
 • organisasjonene fremmer videre krav til arbeidsgiver innen avtalt frist. Kravet skal inneholde opplysninger om navn samt begrunnelse jf. kriteriene
 • arbeidsgiver innhenter uttalelser fra enhetslederne
 • arbeidsgiver utarbeider første tilbud. Arbeidsgivers første tilbud legges fram for organisasjonene i et felles åpningsmøte dersom ikke annet er avtalt i drøftingsmøte. Første tilbud bør gjenspeile krav både fra organisasjonene og arbeidsgiver. Første tilbud bør ikke omfatte for stor del av den samlede pott
 • organisasjonene argumenterer for sine krav i forhandlinger før det evt. gis ytterligere tilbud. Krav og tilbud skal være skriftlig og begrunnet
 • rådmannen har ansvar for å utarbeide protokoller underskrives etter at forhandlingene er sluttført
 • ved brudd skal rådmannen ta initiativ til tvisteløsning i hht HA § Del A, §§ 6-2 og 6-3
 • rådmannen v/ personalenheten sender brev til de ansatte som har fått lønnen justert i lokale forhandlinger. Tillitsvalgte kan på vegne av sin organisasjon informere sine medlemmer om forhandlingsresultat.

Veiledning for gjennomføring av lønnssamtale

Til toppen

Lønnssamtalens formål er å avklare hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå en bedre lønnsutvikling. Både medarbeider og leder må forberede seg til lønnssamtalen. Enhetsleder må også forberede seg slik at han/hun kan gi tilbakemeldinger til den ansatte på hvert enkelt punkt. Spørsmålene i veiledningen er generelle og kan omformuleres slik at de blir mer konkret i forhold til medarbeiderens arbeidssituasjon. Han/hun må uansett få anledning til å forberede seg til lønnssamtalen ved å få kjennskap til forholdene lederen ønsker å ta opp.

Det føres referat fra samtalen som arkiveres i medarbeiders personalmappe.

Faktagrunnlag til samtalen

Til toppen

 • medarbeiders lønnsutvikling gjennom lokale lønnsoppgjør to siste år
 • har medarbeider fått ny real-/formalkompetanse i løpet av de to siste årene som han/hun ikke har fått lønnsmessig uttelling for, herunder kurs, videreutdanning, intern opplæring eller annet (gjelder i hovedsak kap 3 og 5)
 • lønnsmessige relasjoner
  • hvilken lønn har den ansatte i dag?
  • hvilke stillinger i Vadsø kommune er sammenlignbare?
  • hvilken lønn har disse i dag (Lønn til enkeltpersoner skal normalt ikke opplyses. Det er ikke noe til hinder for å opplyse hvilken lønn en gruppe arbeidstakere har)
  • hvordan har den ansattes lønnsutvikling vært sammenlignet med lønnsutviklingen for de sammenlignbare stillingene?
  • hvorfor har den ansatte fått en mindreutvikling i lønn?
   • sammenligning med andre?
   • prioriteringer/omprioriteringer?
   • oppgaver/ansvar
   • den ansattes egenutvikling, interesse, initiativ, evne, vilje
  • Handlingsplan/utviklingsplan med krav og mål

Retur til innholdsfortegnelse

Lønn kompetanse stillinger